Сектор за комунални работи

Сектор за заштита на животната средина

Сектор за планирање и уредување

Сектор за управување со човечки ресурси

Сектор за финансиски прашања

Сектор за даноци и комунални такси

Сектор за правни работи

Сектор за локален економски развој

Сектор за планирање и уредување

Сектор за комунални работи

Сектор за сообраќај

Сектор јавни дејности

Сектор за образование

Сектор за заштита на животната средина

Сектор за општи работи

Сектор за информатички технологии и модернизација

Сектор за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани

Сектор за поддршка на Советот на Градот

Сектор за поддршка на градоначалникот

Сектор - инспекторат на Градот Скопје

Сектор за внатрешна ревизија

Сектор за заштита и спасување

Сектор за јавни набавки