Сектор за општи работи

Секторот за општи работи ги врши, преведувачките, лекторските и стручно-административните работи за потребите на Советот и Градоначалникот на Градот Скопје и други помошни работи за потребите на Советот и Градоначалникот на Градот Скопје и администрацијата на Градот Скопје, ја координира својата работа со секторите во рамки на администрацијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#