Сектор јавни дејности

Секторот за јавни дејности врши работи поврзани со обезбедувањето услови за развој на квалитетен спорт во градот Скопје, организирање, поттикнување и помагање спортски манифестации и приредби од значење за градот Скопје, изградба и одржување на спортски објекти од значење на градот Скопје и друго.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#