Сектор за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани

Секторот за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија и фондации Секторот за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија и фондации врши работи поврзани со иницирање, координација и реализација на соработката на Градот Скопје со збратимените градови, со странски и меѓународни донатори, организации и кредитори, со здруженијата и фондациите на подрачјето на градот Скопје, предлага мерки за поддршка на активностите на здруженијата и фондациите, обезбедува информации на Град Скопје за европските политики, предлага, презема и координира активности во врска со реализација на европски и други меѓународни проекти , ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#