Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки ги опфаќа работи и надлежности во врска со следење и реализација на планот за јавни набавки, изготвување на одлуките за јавна набавка, изготвување на одлуки за јавна набавка, објавување на огласи за јавна набавка во електронскиот систем за јавни набавки, Службен весник на РСМ и во меѓународно службено гласило на ЕУ, согласно одредбите на Законот за јавните набавки, учествува во изготвувањето на тендерските документации за јавни набавки, врши набавки од мала вредност, изготвување на договорите за јавни набавки, ја советува комисијата при спроведување на постапката за доделување договор за јавна набавка, координација и стручна помош на комисиите за јавни набавки, како и правни консултации со Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки и други органи и институции, со цел примена на одредбите на Законот за јавните набавки, водење на жалбена постапка пред Државната комисија за жалби по јавни набавки.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#