Сектор за образование

Секторот за образование ги следи работите во средното образование во градот, врши анализа на состојбите и дава иницијативи и предлага мерки и активности за нивно унапредување и решавање на проблемите, врши работи поврзани со основањето на јавните средни училишта, ученичките домови и установи за образование за возрасни, врши работи поврзани со планирањето на финансирањето и учеството на претставниците на Градот Скопје во органите на управување во јавните средни училишта, ученичките домови и установи за образование за возрасни, ги следи состојбите и дава предлози за организација на училишната мрежа на Градот Скопје, предлага мерки и активности за подигање на нивото на ученичкиот стандард, дава информации и податоци во врска со активностите на Градот Скопје во сферата на средното образование, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администарцијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#