Сектор за управување со човечки ресурси

Сектор за управување со човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на методолошка, организациска и техничка поддршка во изработка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, планирање и екипирање на човечките ресурси, пополнување на работните места преку вработување со јавен или интерен оглас, прераспоредување, мобилност, проценка и анализа на потребите од обуки, планирање на обуки, испорака и евалуација на обуките, согледување на вредноста на квалитетот на реализираните обуки оценување на вработените, кариерен напредок на секој вработен како унапредување, активирање и мотивација и одржување на човечките ресурси и друго.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#