Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања ги врши работите поврзани со подготвувањето и извршувањето на буџетот на Град Скопје, управување следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средства во Град Скопје, водењето на сметководството на Градот Скопје врши работи од областа на финансиското управување и контрола (планирање, извршување, мониторинг, и известување), врши други работи врз основа на Законот за буџетите, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Законот за Градот Скопје, Закон за јавна внатрешна финансиска контрола и другите закони и прописи со кои се уредуваат изворите на приходи за Градот Скопје и општините во Градот Скопје, водењето на сметководството за буџетите и буџетските корисници и други прашања од областа на финансиското работење.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#