Сектор за комунални работи

Секторот за комунални работи врши работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води, управувањето со отпадот, одржувањето и користењето на парковите, парк-шумите, спортско-рекреативните зони и другите заштитени подрачја, одржувањето на зеленилото на јавните и сообраќајни површини, снабдување со природен гас и топлинска енергија, категоризација и именување на градски населби, улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, одржување на гробишта, дезинсекција, ерадикација на животните скитници, изградба, користење и одржување на пазари на големо и пазари за продажба на моторни возила на подрачјето на градот Скопје и други комунални работи утврдени со оваа одлука, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје и врши други работи што ќе му бидат доверени.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број 14-6/231/2 од 19.04.2024 год.,на ул. "Црногорска" бр.31Б Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/222/2 од 17.04.2024 год.,на ул. "АФЖ" бр.48 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/210/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Гиго Михајловски" бр.10/4 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/207/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Дрезденска" бр.15/3 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/211/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Радњанска" бр.6 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/190/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Тодор Чангов" бр.29/6 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/216/2 од 15.04.2024 год.,на Бул. "Св. Климент Охридски" бр.7 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/191/2 од 12.04.2024 год.,на ул. "Антон Попов" зграда бр. 20 и зграда бр. 22 Скопје. Објавено на 12.04.2024 година

Решение број 14-6/188/2 од 05.04.2024 год.,на ул."Руѓер Бошковиќ" бр.4- Скопје. Објавено на 11.04.2024 година

Решение број 14-6/186/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Груица Војвода" бр.5А- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/184/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Жан Жорес" бр.127 влез 2- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/183/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Њуделхиска" бр.4 влез 3- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/129/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Костурски херои" бр.75- Скопје. Објавено на 08.04.2024 година

Решенија број 14-6/181/2 и 14-6/181/3 од 04.04.2024 год.,на ул."Маршал Тито" Матка ПС Сарај- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/165/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Банско" бр.16б- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/142/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Димитар Беровски" бр.13- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/174/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Ордан Пиперката" бр.43а- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/196/2 од 04.04.2024 год.,на Бул."Трета Македонска бригада" бр.29- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/196/2 од 04.04.2024 год.,на Бул."Трета Македонска бригада" бр.29- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/82/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Тоне Томшиќ" бр.3- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/172/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Стари Новакина" бр.44- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/119/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Христо Узунов" бр.1- Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/152/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Јанко Мишиќ" бб до паркингот на поштата во нас. Драчево- Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/178/2 од 02.04.2024 год.,на ул."Лондонска" бр.10 вл.2 и вл.3 - Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/176/2 од 03.04.2024 год.,на ул."Финска" бр. 116 - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/177/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Ванчо Мицков" лок. 92 (веднаш до сервисот) - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/170/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Македонска преродба" бр.16 - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/179/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Мери Бошкова" (ул. Христо Татарчев 1) бр.41 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/153/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Методија Митевски" бр.5/1 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/171/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Христо Татарчев" бр.30/1 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/149/2 од 29.03.2024 год.,на ул."Васко Карангелески" бр.2 (ООУ "Љубен Лапе") - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/145/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Костурски херои" бр.69 и 73 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-6/162/2 од 26.03.2024 год.,на ул."Партизански пат 2" бр.49 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-3123/1/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Пушкинова" бр.11 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-6/137/2 од 28.03.2024 год.,на ул."Димче Мирчев" бр.3- Скопје. Објавено на 28.03.2024 година

Решение број 14-6/154/2 од 25.03.2024 год.,на бул."Јане Сандански" бр.98 влез 5- Скопје. Објавено на 28.03.2024 година

Решение број 14-6/168/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Његошева" бр. 2 А - Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/151/2 од 22.03.2024 год.,на ул."Ѓорѓи Пешков" бр.3- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/143/2 од 25.03.2024 год.,на бул."Јане Сандански" бр.103- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/163/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Пушкинова" бр.11 влез 1- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/159/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Тодор Чангов 21" бр.31А- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/150/2 од 21.03.2024 год.,на ул."50-та Дивизија" бр.31А- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/128/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Антон Чехов" бр.51- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/125/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Ванчо Мицков" бр.101- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/62/2 од 22.03.2024 год.,на ул."Финска" бр.131- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/123/2 од 20.03.2024 год.,на ул."Рилски конгрес" бр. 20 Б - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/89/2 од 20.03.2024 год.,на ул." Орце Николов" бр.170- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/146/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Лука Геров" бр.46/3 - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год.,на ул."Христо Батанџиев" бр.36 - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/134/2 од 18.03.2024 год.,на ул." Лазар Трповски" бр.67А (Гробиштата во Бутел)- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год., на ул. "Христо Батанџиев" бр.36- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год., на ул. "Христо Батанџиев" бр.36- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решенија број 14-6/136/2 и 14-6/136/3 од 18.03.2024 год., на бул. "АСНОМ" бр.22- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/141/2 од 19.03.2024 год., на ул. "Вера Радосављевиќ" бр.54- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-2912/3 од 20.03.2024 год., на ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр.61- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/132/2 од 18.03.2024 год., на ул. "Ленинова" бр.69-71- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/98/2 од 18.03.2024 год., на ул. "52" КП 1021/4 КО Радишани- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/108/2 од 19.03.2024 год., на ул. "Кумановска" бр.12Б- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/72/2 од 18.03.2024 год., на Бул. "Босна и Херцеговина" бр.29 К3- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/99/2 од 28.02.2024 год., на дел од КП 6446/2, дел од КП 6447/6, КП 6449/5, КП 6449/6, КП 6449/2, КП 6446/1, КП 6463/1, КП 6449/3 и КП 13556/4, КО Ѓорче Петров 4 Влае - општина Ѓорче Петров во општина Ѓорче Петров - Скопје. Објавено на 20.03.2024 година

Решениe број 14-6/78/2 од 13.03.2024 год., на ул. "Елисие Поповски Марко" бр.57- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениe број 14-6/121/2 од 15.03.2024 год., на ул. "Владимир Комаров" бр.18Б локал 1 и 2- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениe број 14-6/67/3 од 15.03.2024 год., на ул. "Лондонска" бр.12А- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениja број 14-6/109/2 и 14-6/109/3 од 12.03.2024 год., на ул. "Бриселска" бр.9А- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/124/2 од 13.03.2024 год., на бул. "Јане Сандански" бр.112 влез 2- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/114/2 од 13.03.2024 год., на бул. "В.С.Бато" бр.63 влез 1- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/117/2 од 13.03.2024 год., на ул. "Ташко Караџа" бр.12 влез 1 - Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/88/2 од 12.03.2024 год., на бул. "АСНОМ" бр.106 влез 4- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/115/2 од 13.03.2024 год., на ул. „4 Јули“ бр.45 В - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/126/2 од 13.03.2024 год., на ул. „Ѕоле Стојчев“ бр.2/2 Карпош - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/91/2 од 13.03.2024 год., на бул. „Босна и Херцеговина“ бб - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/115/2 од 13.03.2024 год., на КП 5774/9, КО Ѓорче Петров 2 - Мирче Ацев, Им.л. 94236, на ул. „4 ти Јули“ бр. 45 В - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/106/2 од 13.03.2024 год., на ул. „Брадфордска“ бр.2/1 - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/140/2 од 13.03.2024 год., на ул. Хелсинки бр.16б- Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/86/2 од 13.03.2024 год., на КП 1261/8 и КП 1260/3 КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец- Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/48/2 од 01.03.2024 год., на ул. "11 Октомври" бб КП 13473/2 КО Центар 1- Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решенија број 14-6/73/2 и 14-6/73/3 од 04.03.2024 год., на Бул. "Партизански Одреди" бр.24 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/74/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Исаија Мажовски" бр.12 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/83/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Антон Попов" бр.16 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/102/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Елисие Поповски Марко" бр.31 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/111/2 од 07.03.2024 год., на ул. "Венјамин Мачуковски" бр.26 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решение број 14-6/110/2 од 06.03.2024 год., на бул. "Јане Сандански" бр.109 влез 5 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решенија со број 14-6/50/2 и 14-6/50/3 од 06.03.2024 год., на ул. "Бриселска" бр.7 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решение број 14-6/96/2 од 05.03.2024 год., на ул. "Дане Крапчев" бр.1 - Скопје. Објавено на 07.03.2024 година

Решение број 14-6/85/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Даме Груев (пред кафулето („ФРИЕНДС ПУБ“) - Скопје. Објавено на 07.03.2024 година

Решение број 14-2189/ 3 од 29.02.2024 год., на бул. "Јане Сандански" (пред кафе бар Голден Роуз -поранешно Дежаву) - Скопје. Објавено на 01.03.2024 година

Решение број 14-6/76/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Исмаил Ќемали" бр. 52Б - Скопје. Објавено на 01.03.2024 година

Решение број 14-6/53/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Осло" бр. 35 - Скопје. Објавено на 29.02.2024 година

Решение број 14-6/94/2 од 26.02.2024 год., на ул. "Слобода" КП 10338/9 КО Сарај - Скопје. Објавено на 27.02.2024 година

Решение број 14-6/63/2 од 21.02.2024 год., на ул. "Јадранска магистрала" бр.56 - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/55/2 од 23.02.2024 год., на ул. "Христо Татарчев" бр.123В - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/64/2 од 22.02.2024 год., на ул. "Марко Орешковиќ" бб Резервоар Припор - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/57/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Петре Филиповски - Гарката" бр. 36 - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/42/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Битпазарска" бб - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/66/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Врполе" бр.9Б - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решенија со број 14-6/65/2 и број 14-6/65/3 од 22.02.2024 год., во резервоарот за вода Радишани, Долно Раиско во Радишани - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/59/2 од 21.02.2024 год., на ул. "Руди Чајавец" бр.14 - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/60/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Никола Парапунов" бр. 25 А - Скопје. Објавено на 20.02.2024 година

Решение број 14-6/54/2 од 16.02.2024 год., на ул."Христо Батанџиев" бр.122Б - Скопје. Објавено на 20.02.2024 година

Решение број 14-6/38/2 од 15.02.2024 год., на КП 177/4 КО Ѓорче Петров 5 -Лепенец, Ново село - Скопје. Објавено на 19.02.2024 година

Решенија број 14-6/35/2 и 14-6/35/3 од 12.02.2024 год. , на Гробиштата во Бутел - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/47/2 од 13.02.2024 за ул. „Томе Арсовски“ бр.41 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/45/2 од 13.02.2024 за ул. „Крсто Раковски“ бр.12Б - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/31/2 од 12.02.2024 за ул. „Перо Наков“ бб (во кругот на МЗТ) - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/49/2 од 12.02.2024 за ул. „Филип Втори Македонски“ бр.5 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/44/2 од 08.02.2024 за ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 42 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/11/3 од 14.02.2024 за ул. „Среќко Пужалка“ бр. 76 А- Скопје. Објавено на 14.02.2024 година

Решение број 14-6/36/3 од 12.02.2024 за ул. „28 Ноември“ бр. 13 влез 2- Скопје. Објавено на 13.02.2024 година

Решение број 14-6/15/2 од 07.02.2024 за бул. „В.С.Бато“ бр. 87 влез 1- Скопје. Објавено на 12.02.2024 година

Решение број 14-6/13/2 од 07.02.2024 за ул. „23-ти Октомври“ бр. 19- Скопје. Објавено на 12.02.2024 година

Решение број 14-6/43/2 од 06.02.2024 за ул. „Покриена чаршија“ бр. 66- Скопје. Објавено на 09.02.2024 година

Решение број 14-6/4/2 од 31.01.2024 на Гробиштата во Бутел- Скопје. Објавено на 07.02.2024 година

Решение број 14-6/40/2 од 06.02.2024 - Скопје. Објавено на 07.02.2024 година

Решение број 14-6/37/2 од 05.02.2024 за ул. „Павле Илиќ“ бр.35-1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/27/2 од 05.02.2024 за ул. „Желево“ бр.3-1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/28/2 од 05.02.2024 за ул. „Карл Хрон“ бр. 19 Б - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/32/2 од 05.02.2024 за ул. „Џон Кенеди“ бр.1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/29/2 од 05.02.2024 за ул. „16 Македонска бригада“ бр.4, влез 2 - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/26/2 од 05.02.2024 за ул. „17“ бр.2 н.м. Волково - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/34/2 од 31.01.2024 за ул. „Ристо Шишков“ бр.24 - Скопје. Објавено на 05.02.2024 година

Решенија број 14-6/18/2, 14-6/18/3 и 14-6/18/4 од 24.01.2024 за ул. „Никола Парапунов“ бб - Скопје. Објавено на 05.02.2024 година

Решение број 14-6/920/3 од 29.01.2024 за ул. „М.Т.Гологанов“ бр.49 - Скопје. Објавено на 30.01.2024 година

Решение број 14-6/16/2 од 24.01.2024 за Бул. „Партизански Одреди“ бр.1/10 - Скопје. Објавено на 29.01.2024 година

Решение број 14-6/9/2 од 24.01.2024 за ул. „Tетовска“ бр.32- Скопје. Објавено на 29.01.2024 година

Решениja со број 14-6/936/2 и 14-6/936/3 од 25.01.2024 год., на Гробиштата во Бутел- Скопје. Објавено на 26.01.2024 година

Решение број 14-6/8/2 од 23.01.2024 за ул. „23-ти Октомври“ бр.16 влез 1- Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/11/2 од 24.01.2024 за ул. „Среќко Пужалка“ бр.76А - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/23/2 од 24.01.2024 за ул. „2“ бр.9 н.м. Стајковци - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/14/2 од 24.01.2024 за ул. „Гемиџиска“ бр. 131 А - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/12/2 од 24.01.2024 за ул. „Алексо Демниевски 23“ бр. 2 Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/2/2 од 18.01.2024 за ул. „Разлошка“ бр.9/1- Скопје. Објавено на 24.01.2024 година

Решение број 14-6/5/2 од 15.01.2024 за ул. „Хо Ши Мин“ бр.258А - Скопје. Објавено на 22.01.2024 година

Решение број 14-6/20/2 од 18.01.2024 за ул. „Фуштанска“ бр.116 Б - Скопје. Објавено на 18.01.2024 година

Решенија со број 14-6/940/2 и 14-6/940/3 од 15.01.2024 за ул. „1“ бр.28 Орман - Скопје. Објавено на 18.01.2024 година

Решение број 14-6/3/2 од 11.01.2024 за бул. „Александар Македонски“ бр.61 - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/938/2 од 11.01.2024 за ул. „Лоренц Антони“ бр.7 - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/10/2 од 11.01.2024 за ул. „Скоевска“ бр.6 А - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/937/2 од 11.01.2024 за ул. Борис Трајковски 18 бр.2 - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/935/2 од 11.01.2024 за ул. Јустинијан Први бр.96 пред Дом на културата - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/939/2 од 11.01.2024 за ул. Христо Татарчев бр.69 - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/934/2 од 11.01.2024 за бул. „Партизански одреди“ Р.Ц. Карпош - трговски дел сек.4 лок.20 - Скопје. Објавено на 15.01.2024

Решение број 14-6/882/2 од 29.12.2023 за ул. Бапчор околу пазарчето во Автокоманда - Скопје. Објавено на 09.01.2024

Решенија со број 08-11042/1/2 и 08-11042/1/3 од 28.12.2023 год ., во Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на Бул."Гоце Делчев" бб. Објавено на 04.01.2024 година. Објавено на 09.01.2024

Решениe со број 14-6/933/2 од 28.12.2023 год ., на ул."Методија Митевски" лок.54, Топанско Поле. Објавено на 04.01.2024 година. Објавено на 09.01.2024

Решениe со број 14-6/928/2 од 27.12.2023 год . на ул.Серска бр.7. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/926/2 од 27.12.2023 год . на ул.Македонија бр.22 влез 3. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/918/2 од 28.12.2023 год . на ул. „Петар Манџуков“ бр.115 - Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/931/2 од 29.12.2023 год . на ул.„Букурешка“ бр.31 - Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/915/2 од 27.12.2023 год . на ул.Христо Татарчев бр.70. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/924/2 год. 29.12.2023 год. на КП 1416/4, КО Радишани, викано место Село, Им.л. 101121 Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решение број 14-6/1075/2 од 04.01.2023 за ул.Даме Груев бр.1 влез 2 - Скопје. Објавено на 05.01.2023

Решение број 14-6/1005/2 од 05.01.2023 за ул.Васил Ѓоргов бр.23 - Скопје. Објавено на 09.01.2023

Решение број 14-6/1008/2 од 05.01.2023 за ул.Страшо Пинџур бр.6 - Скопје. Објавено на 09.01.2023

Решение број 14-6/1048/2 од 05.01.2023 за бул.Трета Македонска бригада бр.17Б - Скопје. Објавено на 09.01.2023

Решение број 14-6/2/2 од 10.01.2023 за ул. "Јосиф Јосифовски Свештарот" КП 13358/3, КП 13359/2, КП13359/3, КО Центар 1. Објавено на 12.01.2023

Решение број 14-6/1088/2 од 13.01.2023 за бул. "Видое Смилевски Бато" бр.51 влез 1. Објавено на 13.01.2023

Решение број 14-6/5/2 од 25.01.2023 за ул. "Димитрија Чуповски" бр.24 влез 2. Објавено на 26.01.2023

Решение број 14-6/6/2 од 25.01.2023 за КП 5/3 КО Идризово. Објавено на 26.01.2023

Решение број 14-6/1087/2 од 25.01.2023 за ул. Коперникова КП 7746/1 КО Драчево 1. Објавено на 26.01.2023

Решение број 14-6/12/2 од 24.01.2023 за ул. Нерешка бр.17 Б, ГП 14.51 на КП 5234/2, КО Карпош - Скопје . Објавено на 26.01.2023

Решение број 14-6/15/2 од 24.01.2023 за ул. „516“ бр.5 Ќерамидница - Скопје. Објавено на 26.01.2023

Решение број 14-6/7/2 од 26.01.2023 за ул. „Јосиф Даскалов“ бр.24 - Скопје. Објавено на 30.01.2023

Решение број 14-6/9/2 од 27.01.2023 во Реонски парк во Општина Ѓорче Петров - Скопје. Објавено на 30.01.2023

Решение број 14-6/10/2 од 26.01.2023 на ул."Призренска" бр.2 - Скопје. Објавено на 30.01.2023

Решение број 13-сл/2 од 24.01.2023 на Бул. 8-ми Септември пред Олимпико - Скопје. Објавено на 30.01.2023

Решение број 14-6/13/2 од 26.01.2023 на аголот помеѓу ул."Владимир Полежановски" бр.10 и ул."Рајко Жинзифов" бр.30 - Скопје. Објавено на 30.01.2023

Решение број 13-сл/2 од 26.01.2023 на ул. Љубљанска, на трасата пред мостот од десна страна на река Вардар - Скопје. Објавено на 01.02.2023

Решение број 14-6/8/2 од 30.01.2023 на ул. Даме Груев бр.7/3- Скопје. Објавено на 01.02.2023

Решение број 14-Сл./2 од 01.02.2023 на ул. Црвена скопска општина, (на плоштад Карпошево востание, пред црквата „Св. Димитриј“) Објавено на 02.02.2023 год.

Решение број 14-6/31/2 од 02.02.2023 на ул. "Горно Лисиче" бр.23. Објавено на 03.02.2023 год.

Решение број 14-6/26/2 од 03.02.2023 на ул. "Горно Лисиче" бр.12 Објавено на 07.02.2023 год.

Решение број 14-6/22/2 од 06.02.2023 на ул. "Вич" бр.22-1 Објавено на 07.02.2023 год.

Решение број 14-6/36/2 од 07.02.2023 на ул. "50 Дивизија" бр.18 А Објавено на 09.02.2023 год.

Решение број 14-6/23/2 од 06.02.2023 на ул. "Вич" бр.22/6 Објавено на 09.02.2023 год.

Решение број 14-6/29/2 од 08.02.2023 на бул. "АСНОМ" бр.166 влез 2 Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/39/2 од 09.02.2023 на ул. "Лазар Трповски" бр.67А Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/4/2 од 06.02.2023 на ул. "Лазар Трповски" бр.67А Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/17/2 од 08.02.2023 на ул. "1" бр.5 с. Горно Оризари Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/46/2 од 08.02.2023 на ул. "Герника" Драчево Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/14/2 од 09.02.2023 на ул. "Благоја Страчков" бр.17 Објавено на 10.02.2023 год.

Решение број 14-6/37/2 од 13.02.2023 на ул. "Шекспирова" (паркот пред ТИНЕКС) Објавено на 14.02.2023 год.

Решение број 14-6/28/2 од 07.02.2023 на ул. "Јоаким Осоговски" бр.6А Објавено на 14.02.2023 год.

Решение број 14-6/51/2 од 13.02.2023 на ул. "Знеполе" бр.29 Објавено на 15.02.2023 год.

Решение број 14-6/40/2 од 09.02.2023 на ул. "Перо Наков" бр.126 Објавено на 15.02.2023 год.

Решение број 14-6/42/2 од 09.02.2023 на ул. "16 Македонска бригада" бр.18 Објавено на 15.02.2023 год.

Решение број 14-6/21/3 од 10.02.2023 на ул. "Ѓорче Петров" бр.41 Објавено на 15.02.2023 год.

Решение број 14-6/24/2 од 09.02.2023 на ул. "Лазар Поп Трајков" бр.5-7 Објавено на 15.02.2023 год.

Решение број 14-6/35/2 од 14.02.2023 на бул. "12-та Македонска бригада" бр.78А Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/41/2 од 13.02.2023 на ул. "Веле Марков" бр.4 Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/44/2 од 14.02.2023 на ул. "М.Т.Гологанов" бр.72 влез 3 Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/45/2 од 14.02.2023 на бул. "Јане Сандански" бр.12 влез 6 Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/49/2 од 15.02.2023 на ул. "11-ти Октомври" бр.44 (пред гаражите) Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/53/2 од 15.02.2023 на бул. "Јане Сандански" бр.110 влез 4 Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/47/2 од 16.02.2023 на ул. "7" бр.18 Орман - Скопје Објавено на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/50/2 од 16.02.2023 на ул. "Стрезова" бр. 3 Објавено на 16.02.2023 год.

Решенија со број 14-13-сл/2 и 14-13-сл/3 од 15.02.2023 на ул. "Метрополит Теодосиј Гологанов" од бул. "Св. Климент Охридски" до кружен тек кај Католичка црква." Објавени на 16.02.2023 год.

Решение број 14-6/52/2 од 16.02.2023 на ДПТТУ "Зајкокооп Дооел" на ул. " Благоја Стефковски" бб. Објавено на 17.02.2023 год.

Решение број 14-6/48/2 од 17.02.2023 на на ул. " Елисие Поповски Марко" бр.57. Објавено на 21.02.2023 год.

Решение број 14-6/58/2 од 21.02.2023 на на ул. "Хо Ши Мин" бр.86Б. Објавено на 22.02.2023 год.

Решение број 14-6/27/2 од 21.02.2023 на ул. "Киро Фетак" бр.51. Објавено на 22.02.2023 год.

Решение број 14-1431/1/2 од 23.02.2023 на ул. "Васил Иљоски" бр.7. Објавено на 23.02.2023 год.

Решение број 14-54/2 од 21.02.2023 на ул. "Орце Николов" бр99 бр.1/1. Објавено на 24.02.2023 год.

Решение број 14-56/2 од 22.02.2023 на ул. "50" бр.59 Радишани. Објавено на 24.02.2023 год.

Решение број 14-77/2 од 22.02.2023 на ул. "Костурски хеори" бр.42. Објавено на 24.02.2023 год.

Решение број 14-57/2 од 24.02.2023 на ул. "Благоја Стефковски" бр.23 влез 1 - Скопје. Објавено на 27.02.2023 год.

Решение број 14-1032/3 од 20.02.2023 на бул. "АСНОМ" бр.14 влез 1 - Скопје. Објавено на 28.02.2023 год.

Решение број 14-63/2 од 27.02.2023 на ул. "Караорман" бр.27б - Скопје. Објавено на 28.02.2023 год.

Решение број 14-6/65/2 од 27.02.2023 на ул. "Саса" бр.24/4 - Скопје. Објавено на 28.02.2023 год.

Решение број 14-6/43/2 од 27.02.2023 на ул. "Градиште" бр.22 Стара чаршија - Скопје. Објавено на 01.03.2023 год.

Решение број 14-6/61/2 од 24.02.2023 на ул. "Крагуевачка" бр.9 - Скопје. Објавено на 02.03.2023 год.

Решение број 14-6/87/2 од 01.03.2023 на ул. "Благоја Давков" бр.6 - Скопје. Објавено на 03.03.2023 год.

Решение број 14-6/66/2 од 28.02.2023 на ул. „Козле" бр.94 - Скопје. Објавено на 03.03.2023 год.

Решение број 14-6/69/2 од 28.02.2023 на ул. "Ташко Караџа" бр.24 - Скопје. Објавено на 03.03.2023 год.

Решение број 14-6/110/2 од 03.03.2023 на ул. "Христо Татарчев" бр.256 - Скопје. Објавено на 08.03.2023 год.

Решение број 14-6/67/2 од 03.03.2023 на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр.94 и 96 - Скопје. Објавено на 08.03.2023 год.

Решенија со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 08.03.2023 кај Парк Жена Борец - Скопје. Објавени на 08.03.2023 год.

Решение со број 14-6/96/2 од 06.03.2023 на бул."Јане Сандански" бр.108 - Скопје. Објавено на 09.03.2023 год.

Решение со број 14-6/100/2 од 06.03.2023 на бул."Јане Сандански" бр.9А локал 1 - Скопје. Објавено на 09.03.2023 год.

Решение со број 14-6/59/2 од 01.03.2023 на бул."АСНОМ" бр.170 влез 1 - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/64/2 од 03.03.2023 на ул."Карпошево востание" бр.4 влез 2 - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/108/2 од 09.03.2023 на ул."Христо Татарчев" КП 1070/1 КО Кисела Вода 1- Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/72/2 од 09.03.2023 на Јавно паркиралиште - Градска болница - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/73/2 од 09.03.2023 на Јавно паркиралиште позади ТЦ Бисер - зона Д3 - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/60/2 од 07.03.2023 на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.72 влез 1 - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/91/2 од 08.03.2023 на ул. „Јуриј Гагарин“ бр.51 - Скопје. Објавено на 10.03.2023 год.

Решение со број 14-6/101/2 од 10.03.2023 на ул. „Јуриј Гагарин“ бр.49 влез 1 - Скопје. Објавено на 13.03.2023 год.

Решение со број 14-6/104/2 од 10.03.2023 на ул. „Теодосиј Синаитски 1“ бр.12 - Скопје. Објавено на 13.03.2023 год.

Решение со број 14-6/94/2 од 09.03.2023 на ул. „Натанаил Кучевишки“ бр.20 - Скопје. Објавено на 13.03.2023 год.

Решение со број 14-6/98/2 од 09.03.2023 на ул. „Варшавска“ бр.4 КП 2774/21, КП 2774/25, КП 2774/26, КП 2793/2, КП 2793/21 КО Карпош - Скопје. Објавено на 13.03.2023 год.

Решение со број 14-6/71/2 од 09.03.2023 на Јавно паркиралиште - Треска - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/74/2 од 09.03.2023 на Јавно паркиралиште - Дом на печат(Нова Македонија) - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/70/2 од 09.03.2023 на Јавно паркиралиште - АМСМ - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/88/2 од 13.03.2023 на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.72 - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/80/2 од 09.03.2023 на ул. „Македонска преродба“ бр.2 - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/79/2 од 10.03.2023 на ул. „Јуриј Гагарин“ бр.28 - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/125/2 од 10.03.2023 на Здружение на возачи на Град Скопје на ул. „Народни херои“ бр.16 - Скопје. Објавено на 14.03.2023 год.

Решение со број 14-6/113/2 од 10.03.2023 на ул. „Вера Јоциќ“ бр.23 влез 2- Скопје. Објавено на 17.03.2023 год.

Решение со број 14-6/19/3 од 10.03.2023 на бул. „Јане Сандански“ бр.109 влез 5 - Скопје. Објавено на 17.03.2023 год.

Решение со број 14-6/109/2 од 10.03.2023 на ул. „Прашка“ бр.64Б - Скопје. Објавено на 17.03.2023 год.

Решение со број 14-6/62/2 од 14.03.2023 на ул. „Крсте Асенов“ бр.18/1 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/83/2 од 14.03.2023 на ул. „Трета Македонска бригада“ бр. 37 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/82/2 од 06.03.2023 на Натуралија Владо на ул. „Бриселска“ бр. 3 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/139/2 од 17.03.2023 на ул. „Јордан Хаџиконстантинов Џинот“ спроти Клуб за гимнастички спортови - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/126/2 од 17.03.2023 на Бул. „8 -ми Септември“ бр.8 влез 1 и 2 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/118/2 од 15.03.2023 година, на ул. „Лондонска“ бр.10 влез 2 и влез 3 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/84/2 од 15.03.2023 година, на ул. „Палмиро Тољати“ бр.21 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/89/2 од 16.03.2023 година, на бул. „АСНОМ“ бр.90 влез 1 и влез 2 - Скопје. Објавено на 20.03.2023 год.

Решение со број 14-6/85/2 од 15.03.2023 година, на ул. „Методија А. Ченто“ бр.24 - Скопје. Објавено на 21.03.2023 год.

Решение со број 14-6/93/3 од 20.03.2023 година, на ул. „38“ бр.12, КП 357/2, КО Трубарево, Ил. 456000 нас Гоце Делчев - Скопје. Објавено на 22.03.2023 год.

Решение со број 14-13-12/119/2 од 13.03.2023 година, на Електродистрибуција Дооел - Скопје. Објавено на 22.03.2023 год.

Решение со број 14-6/134/2 од 20.03.2023 година, на ул. „М.Т.Гологанов“ бр.35 - Скопје. Објавено на 22.03.2023 год.

Решение со број 14-6/136/2 од 20.03.2023 година, на ул. „Мирослав Крлежа“ бр.62 од страната на Министерство за култура - Скопје. Објавено на 22.03.2023 год.

Решение со број 14-6/135/2 од 22.03.2023 година, на ул. „Лазар Трповски“ бр.67А (на гробиштата во Бутел) - Скопје. Објавено на 23.03.2023 год.

Решение со број 14-6/120/2 од 17.03.2023 година, на ул. „Никола Тесла“ бр. 4 влез 1 и 2 - Скопје. Објавено на 23.03.2023 год.

Решение со број 14-6/95/2 од 23.03.2023 година, на ул. „Рилски конгрес“ бр. 5 - Скопје. Објавено на 24.03.2023 год.

Решение со број 14-6/133/2 од 22.03.2023 година, на ул. „Благоја Стефковски“ бр. 17 влез 1 - Скопје. Објавено на 24.03.2023 год.

Решение со број 14-6/140/2 од 23.03.2023 година, на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 72 влез 1 - Скопје. Објавено на 24.03.2023 год.

Решенија со број 14-6-151/2 и 14-6-151/3 од 23.03.2023 на бул. "Илинден" бр.88. Објавени на 24.03.2023 год.

Решение со број 14-6/123/2 од 24.03.2023 година, на бул. „Јане Сандански“ бр. 39 влез 3 - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/131/2 од 24.03.2023 година, на ул. „23-ти Октомври“ бр. 29 - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/171/2 од 27.03.2023 година, на ул. „60“ КП 1514 КО Волково - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/141/2 од 27.03.2023 година, на бул. „К.П. Мисирков“ бр.10А - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/116/2 од 23.03.2023 година, на ул. „Македонска преродба“ бр.2 влез 3 - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/138/2 од 23.03.2023 година, на ул. „Браќа Галеви“ бр.48 - Скопје. Објавено на 27.03.2023 год.

Решение со број 14-6/130/2 од 28.03.2023 година, на бул. „Јане Сандански“ бр.81 - Скопје. Објавено на 28.03.2023 год.

Решение со број 14-6/147/2 од 24.03.2023 година, на ул. „Финска“ бр.19 - Скопје. Објавено на 28.03.2023 год.

Решение со број 14-6/117/2 од 28.03.2023 година, на ул. „Тајмишка“ бр. 32 - Скопје. Објавено на 28.03.2023 год.

Решение со број 14-6/33/3 од 29.03.2023 година, на бул. „АСНОМ“ бр. 104 влез 3 - Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/137/2 од 28.03.2023 година, на бул. „Јане Сандански“ бр. 77 влез 1 - Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решенија со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 28.03.2023 година, на бул. „Партизански Одреди десна страна пред седиште на Лукоил и лева страна кај паркот во Влае спроти бензиска пумпа Макпетрол и Бул. 8-ми Септември кај хотел Александар Палас - Скопје. Објавени на 31.03.2023 год.

Решение со број К14-6/324/2 од 29.03.2023 година ,на бул."АСНОМ" бр.178 влез 1- Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решенија со број 14-6/99/2 и 14-6/99/3 од 26.03.2023 година ,на бул."АСНОМ" бр.176 влез 2- Скопје. Објавени на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/157/2 од 29.03.2023 година, на ул."Руѓер Бошковиќ" бр.6- Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/160/2 од 28.03.2023 година, на ул."Ѓуро Ѓаковиќ" бр.72- Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/127/2 од 28.03.2023 година, на ул."Руѓер Бошковиќ" бр.18- Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/30/3 од 29.03.2023 година, на ул."Мавровска" бр.9 - Скопје. Објавено на 31.03.2023 год.

Решение со број 14-6/143/2 од 27.03.2023 година, на ЕВН Македонија АД - Скопје. Објавено на 04.04.2023 год.

Решение со број 14-6/190/2 од 03.04.2023 година, на ул."Трифун Бузев" бб (ООУ "Петар Поп Арсов")- Скопје. Објавено на 05.04.2023 год.

Решение со број 14-6/180/2 од 03.04.2023 година, на ул."Елисие Поповски Марко" бр.28- Скопје. Објавено на 05.04.2023 год.

Решение со број 14-6/106/3 од 03.04.2023 година, на ул."Коле Неделковски" бр.25- Скопје. Објавено на 05.04.2023 год.

Решение со број 14-6/128/2 од 03.04.2023 година, на КП 2214 и КП 2215 КО Бутел- Скопје. Објавено на 06.04.2023 год.

Решение со број 14-6/144/2 од 04.04.2023 година, на ул."Костурски херои" бр.37- Скопје. Објавено на 06.04.2023 год.

Решение со број 14-6/196/2 од 10.04.2023 година, на ул."2" бр.81- с. Бардовци - Скопје. Објавено на 18.04.2023 год.

Решение со број 14-6/199/2 од 10.04.2023 година, на ул."Питу Гули" бр.8 -Амбасада на Република Србија - Скопје. Објавено на 18.04.2023 год.

Решение со број 14-6/208/2 од 10.04.2023 година, на ул."Франклин Рузвелт" бр.67 - Скопје. Објавено на 18.04.2023 год.

Решение со број 14-6/183/2 од 10.04.2023 година, на ул."Битпазарска" бб, објект Сули ан - Скопје. Објавено на 18.04.2023 год.

Решение со број 14-6/175/2 од 12.04.2023 година, на ул."Шидска" бр.15 - Скопје. Објавено на 19.04.2023 год.

Решение со број 14-6/210/2 од 10.04.2023 година, на ул."Иван Аговски" бр.9/1 - Скопје. Објавено на 19.04.2023 год.

Решение со број 14-6/209/2 од 10.04.2023 година, на ул."Варшавска" бр.23 (ПСУ " Јахја Кемал") - Скопје. Објавено на 19.04.2023 год.

Решение со број 14-6/211/2 од 11.04.2023 година, на ул."Воденска" бр.4 - Скопје. Објавено на 19.04.2023 год.

Решение со број 14-6/186/2 од 10.04.2023 година, на бул."К.П.Мисирков" бб (спроти ТЦ "Мавровка" во близина на автобуската станица) - Скопје. Објавено на 20.04.2023 год.

Решение со број 14-6/176/2 од 05.04.2023 година, на ул."Ловќенска" бр.37Б - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/201/2 од 05.04.2023 година, на ул."Чупино брдо" бр.11Б - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/217/2 од 18.04.2023 година, на бул."Јане Сандански" бр.35 влез 3 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/159/2 од 18.04.2023 година, на ул."Христо Татарчев" бр.248б - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/166/2 од 05.04.2023 година, на ул."Будимпештанска" бр.31А - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/188/2 од 07.04.2023 година, на Бул."Илинден" во дворот на Општина Центар - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/81/3 од 04.04.2023 година, на ул."Букурешка" бр. 8 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/163/2 од 04.04.2023 година, на ул."Коле Неделковски" бр. 24 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/173/2 од 04.04.2023 година, на ул."Тодор Александров" бр. 34 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/198/2 од 18.04.2023 година, на ул."Фрањо Клуз" бр. 12 влез 1 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/158/2 и 14-6/158/3 од 05.04.2023 година, на ул."Ј.Х.К.Џинот" бр.4 влез 3 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/155/2 од 04.04.2023 година, на ул."Груица војвода" бр.5Б - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/213/2 од 19.04.2023 година, на ул."Димо Хаџи Димов" бр.105 - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/195/2 од 18.04.2023 година, на ул."Лазар Димитров" бр.16А - Скопје. Објавено на 24.04.2023 год.

Решение со број 14-6/187/2 од 05.04.2023 година, на ул."Атинска" бр.12-3 - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/193/2 од 05.04.2023 година, на ул."Црвени брегови" бр.16 Б - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/150/2 од 05.04.2023 година, на ул."1" бр.133 Идризово - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/172/2 од 05.04.2023 година, на ул."Лазар Трповски" бр.67 А - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/224/2 од 18.04.2023 година, на ул."Товарник" бр.19 Б - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/168/2 од 18.04.2023 година, на ул."Кленоец" бр.36 - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/182/2 од 18.04.2023 година, на ул."Лука Геров" бр.46/3 - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/234/2 од 18.04.2023 година, на ул."Финска" (во близина на трансформаторот и куќа бр. 72 А) - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/235/2 од 18.04.2023 година, на ул."Финска" бр.198 - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/237/2 од 20.04.2023 година, на ул."Ботун" бр.4 Б - Скопје. Објавено на 25.04.2023 год.

Решение со број 14-6/25/3 од 19.04.2023 година, на ул."Вера Јоциќ" бр.14 А - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број К14-6/152/2 од 19.04.2023 година, на ул."Симеон Кавракиров" бр.5 влез 2 - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број 14-6/250/2 од 20.04.2023 година, на ул."Анри Барбис" бр. 20/2 - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број 14-6/239/2 од 24.04.2023 година, на ул."Благоја Стефковски" бр. 53 - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решенија со број 14-3341/1/2 и 14-3341/1/3 од 18.04.2023 година, на ЈП Водовод и канализација во парк шума Гази Баба - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број 14-6/231/2 од 24.04.2023 година, на Бул. М.Т.Гологанов бр. 49 - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број 14-6/207/2 од 19.04.2023 година, на ул. Лондонска бр. 19 локал 2 ТЦ Олимпико - Скопје. Објавено на 26.04.2023 год.

Решение со број 14-6/164/2 од 25.04.2023 година, на ул. Рокомија бр. 20 - Скопје. Објавено на 28.04.2023 год.

Решение со број 14-сл/2 од 26.04.2023 година, на бул. "8-ми Септември" - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решенија со број 14-6/167/2 и 14-6/167/3 од 26.04.2023 година, на ул. "Благој Давков" бр.3 - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решение со број 14-6/191/2 од 27.04.2023 година, на ул. "Димче Мирчев" бр.9 (МВР) - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решенија со број 14-6/204/2, 14-6/204/3 и 14-6/204/4 од 27.04.2023 година, на гробиштата во Бутел и Ѓорче Петров - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решениe со број 14-6/221/2 од 26.04.2023 година, на ул. Мајка Тереза бр.5 - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решениe со број 14-6/233/2 од 26.04.2023 година, на ул. Копачка бр.12 - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решениe со број 14-6/246/2 од 28.04.2023 година, на ул. Иван Манолев бр.9Б - Скопје. Објавено на 02.05 .2023 год.

Решениe со број К14-6/146/2 од 28.04.2023 година, на ул. „Благоја Стефковски“ бр.21/1 - Скопје. Објавено на 02.05.2023 година

Решениe со број 14-6/252/2 од 26.04.2023 година, на ул. „Атинска“ бр.1/3 - Скопје. Објавено на 02.05.2023 година

Решение со број 14-6/241/2 од 27.04.2023 година, на ул. „808“ бр.12 (АД Пивара Скопје) - Скопје. Објавено на 03.05.2023 година

Решение со број 14-6/254/2 од 28.04.2023 година, на ул. „Радика“ - Скопје. Објавено на 03.05.2023 година

Решение со број 14-6/259/2 од 28.04.2023 година, на ул. „Миле Поп Јорданов“ бр.74 - Скопје. Објавено на 03.05.2023 година

Решение со број 14-6/192/2 од 27.04.2023 година, на KП 192/4 и КП 6676/1 КО Кисела Вода 2 (Општина Аеродром) - Скопје. Објавено на 04.05.2023 година

Решение со број 14-6/247/2 од 02.05.2023 година, на бул."АСНОМ" бр.6 влез 3 - Скопје. Објавено на 04.05.2023 година

Решение со број 14-6/264/2 од 02.05.2023 година, на ул."Ферид Бајрам" бр.42 - Скопје. Објавено на 04.05.2023 година

Решенија со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 28.04.2023 година, во Градски Парк I дел - Скопје. Објавено на 04.05.2023 година

Решение со број 14-6/242/3 од 03.05.2023 година, на ул. „Благоја Паровиќ“ бр.52 Б - Скопје. Објавено на 05.05.2023 година

Решениja со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 05.05.2023 година, на Бул. „Кочо Рацин“ бр.18 и 20 - Скопје. Објавено на 08.05.2023 година

Решениja со број 14-6/261/2 и 14-6/261/3 од 05.05.2023 година, на ЈУ МКЦ на Кеј „Димитар Влахов“ бр.15 - Скопје. Објавено на 08.05.2023 година

Решениja со број 14-6/248/2 , 14-6/248/3 и 14-6/248/4 од 05.05.2023 година, на Машински факултет на ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр.18 - Скопје. Објавено на 08.05.2023 година

Решениe со број 14-6/271/2 од 08.05.2023 година, на ул. „Теодосиј Синаитски“ бр.3Б - Скопје. Објавено на 09.05.2023 година

Решениe со број 14-6/245/2 од 08.05.2023 година, на ул. „Дреновска клисура“ бр.11 - Скопје. Објавено на 09.05.2023 година

Решениe со број 14-6/269/2 од 04.05.2023 година, на ул. „Разловечко востание“ бр.18 - Скопје. Објавено на 09.05.2023 година

Решениe со број 14-6/281/2 од 05.05.2023 година, на ул. „Ленинова“ бр.69-71 - Скопје. Објавено на 09.05.2023 година

Решениe со број 14-6/229/2 од 09.05.2023 година, на ул. „Кадињача“ бр.9А - Скопје. Објавено на 10.05.2023 година

Решениe со број 14-6/290/2 од 10.05.2023 година, на ул. „Тале Христов“ бр.3 - Скопје. Објавено на 12.05.2023 година

Решениe со број 14-6/270/2 од 08.05.2023 година, на ООУ Партенија Зографски на ул. „Доситеј Обрадовиќ“ бр.18 - Скопје. Објавено на 12.05.2023 година

Решениe со број 14-6/274/2 од 10.05.2023 година, на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ на ул. „Апостол Гусларот“ бр.3 - Скопје. Објавено на 12.05.2023 година

Решенија со број 14-6/202/2 и 14-6/202/3 од 09.05.2023 година, на ул. „Тодор Александров“ бр.8 - Скопје. Објавено на 16.05.2023 година

Решениe со број 14-6/272/2 од 11.05.2023 година, на ул. „Франклин Рузвелт“ бр.2 - Скопје. Објавено на 16.05.2023 година

Решениe со број K14-6/214/2 од 08.05.2023 година, на ул. „Никола Тесла“ бр.12/2 - Скопје. Објавено на 16.05.2023 година

Решениe со број 14-6/255/2 од 12.05.2023 година, на бул. „Крсте Петков Мисирков“ бр.3 - Скопје. Објавено на 17.05.2023 година

Решенија со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 11.05.2023 година, на ул. „Даме Груев“ - Скопје. Објавено на 18.05.2023 година

Решение со број к14-6/225/2 од 16.05.2023 година, на Бул. „Илинден“ -бр.5 Скопје. Објавено на 18.05.2023 година

Решение со број 14-6/222/2 од 08.05.2023 година, на ул. „Љубљанска“ бб Скопје. Објавено на 18.05.2023 година

Решенија со број 14-6/257/2,14-6/257/3, 14-6/257/4, 14-6/257/5, 14-6/257/6, 14-6/257/7, 14-6/257/8, 14-6/257/9, 14-6/257/10, 14-6/257/11, 14-6/257/12, 14-6/257/13 од 15.05.2023 година, на повеќе улици и булевари кај што поминуваат автобуски линии со бр.41, 16, 7, 57, 5, 19, 57, 50, 3, 65, 9 ,63 и 8 -Скопје. Објавено на 18.05.2023 година

Решение со број 14-6/302/2 од 16.05.2023 година на ул. „Клетовник“ бр.2 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/297/2 од 16.05.2023 година на бул. „Партизански одреди“ бр.76/ кула 4 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/273/2 од 10.05.2023 година на ул. „Козле“ бр.127 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/301/2 од 16.05.2023 година на ул. „Ѕоле Стојчев“ бр.5 влез 3 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/304/2 од 16.05.2023 година на ул. „Михаил Евтихиј“ КП 2843/1 КО Кисела Вода 1 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/282/2 од 11.05.2023 година на ул. „1669“ бр.11А -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/253/2 од 12.05.2023 година на ул. „Орце Николов“ бр.146 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/307/2 од 17.05.2023 година на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.29/2 -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-4407/1/2 од 16.05.2023 година на аголот помеѓу ул. „Никола Тесла“ и ул. „Бранислав Нушиќ“ -Скопје. Објавено на 19.05.2023 година

Решение со број 14-6/278/2 од 17.05.2023 година на ул. „Коста Новаковиќ“ бр.50 влез 4 -Скопје. Објавено на 22.05.2023 година

Решение со број 14-6/286/2 од 19.05.2023 година на ул. „Тодор Чангов 22“ бр.2А -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решенија со број 14-6/256/2, 14-6/256/3, 14-6/256/4, 14-6/256/5, 14-6/256/6 од 18.05.2023 година на гробиштата во Ѓорче Петров и Бутел -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/318/2 од 19.05.2023 година на ул. Христо Татарчев 2 бр. 26 -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/300/2 од 19.05.2023 година на ул. Христо Татарчев бр. 68/4 -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/322/2 од 19.05.2023 година на Бул. 8-ми Септември бр. 7 локал 3 -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/295/2 од 19.05.2023 година на ул. 1510 бр. 4 -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/317/2 од 19.05.2023 година на ул. Народен фронт бр.14 -Скопје. Објавено на 23.05.2023 година

Решениe со број 14-6/339/2 од 25.05.2023 година на ул. Козле -Скопје. Објавено на 31.05.2023 година

Решениe со број 14-6/319/2 од 25.05.2023 година на ул. "Девол" бр.17А -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/298/2 од 30.05.2023 година на ул. "Н.Н.Борче" бр.27 -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/243/3 од 25.05.2023 година на ул. "Леринска" бр.7А -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/280/2 од 25.05.2023 година на ул. "Ѓорѓе Андреевиќ - Кун" бр.25 -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/294/2 од 25.05.2023 година на бул. "Јане Сандански" бр.89 влез 1 -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/267/3 од 17.05.2023 година на ул. "Франце Прешерн" бр.36 -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решенија со број 14-6/279/2 и 14-6/279/3 од 25.05.2023 година на Гробиштата во Бутел -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-6/326/2 од 30.05.2023 година на ул."Даме Груев" (спроти 7 скара ресторан) -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решениe со број 14-4824/3 од 29.05.2023 година на ул."Коце Металец" -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решенија со број 13-сл/2 и 13-сл/3 од 29.05.2023 година на ул."Борис Трајковски" (од крстосница во нас.Пинтија до кружен тек пред мост на Маркова река -Фаза 2) -Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/305/2 од 25.05.2023 година на ул."Александар Урдаревски" бр.17 (до ТЦ Живко Брајковски“ - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/291/2 од 22.05.2023 година на бул."Александар Македонски" бр.26 А - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/291/3 од 22.05.2023 година на бул."Александар Македонски" бр.26 А - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/332/2 од 29.05.2023 година на ул."11 Октомври" бр.125 - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/354/2 од 31.05.2023 година на Бул."Митрополит Теодосиј Гологанов" пред бензиска станица Макпетрол - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/112/2 од 30.05.2023 година на ул."Партениј Зографски" бр.81 - Скопје. Објавено на 01.06.2023 година

Решение со број 14-6/287/2 од 25.05.2023 година на бул."В.С.Бато" бр.83 - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решениja со бр. 14-6/331/2, бр.14-6/331/3 и бр. 14-6/3321/4 од 29.06.2023 година на ул."Ленинова" долж улицата - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решение со број 14-6/357/2од 31.05.2023 година на ул."Гемиџиска“ бр.10 Б - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решение со број 14-6/337/2од 29.05.2023 година на ул."Христо Татарчев“ бб - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решение со број 14-6/299/2од 29.05.2023 година на ул."Максим Горки“ бр.8 - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решение со број 14-6/327/2од 29.05.2023 година на ул."Пелистерска“ бр.1 - Скопје. Објавено на 06.06.2023 година

Решенија со број 14-6/340/2 и 14-6/340/3 од 06.06.2023 година на ул."Димче Мирчев“ бр.9 (во кругот на МВР) - Скопје. Објавено на 08.06.2023 година

Решениe со број 14-6/303/2 од 26.05.2023 година на ул."Виенска“ бр.2/1 - Скопје. Објавено на 09.06.2023 година

Решениe со број 14-6/375/2 од 07.06.2023 година на ул."9 ти Мај“ бр.30 и бр.32 - Скопје. Објавено на 09.06.2023 година

Решениe со број 14-6/360/2 од 05.06.2023 година на ул."Добромир Хрс“ бр.18Б - Скопје. Објавено на 09.06.2023 година

Решениe со број 14-6/315/2 од 06.06.2023 година на бул."АСНОМ“ бр.94 влез 2 - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/312/2 од 06.06.2023 година на бул."Јане Сандански“ бр.22 влез 1 - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/310/2 од 06.06.2023 година на ул."Тодор Чангов 48“ бр.52А - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/347/2 од 08.06.2023 година на ул."Ловќенска“ бр. 26 - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/352/2 од 08.06.2023 година на ул."14 Декемеври“ бр.3 влез 1 и 2 - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/277/2 од 15.05.2023 година на ул."6“, КП 1111, КО Бардовци - Скопје. Објавено на 13.06.2023 година

Решениe со број 14-6/349/2 од 12.06.2023 година на ул."Будимпештанска“, бр.19 А - Скопје. Објавено на 14.06.2023 година

Решениe со број 14-6/338/2 од 14.06.2023 година на бул."Јане Сандански“ бр.58 - Скопје. Објавено на 15.06.2023 година

Решениe со број 14-6/336/2 од 14.06.2023 година на ул."Владимир Комаров“ бр.14 - Скопје. Објавено на 15.06.2023 година

Решениe со број 14-6/379/2 од 14.06.2023 година на ул."Лазар Поп Трајков“ бр.20 - Скопје. Објавено на 15.06.2023 година

Решениe со број 14-6/361/2 од 15.06.2023 година на ул."Роберт Кох“ бр.2 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решение со број 14-6/374/9 од 15.06.2023 година на ул."Џон Кенеди“ бр.18 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решение со број 14-6/374/11 од 15.06.2023 година на ул."Варшавска“ бб - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решенија со број 14-6/374/3 и број 14-6/374/2 од 15.06.2023 година на ул."Јани Лукровски“ бр.3 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решенија со број 14-6/374/7 и број 14-6/374/6 и број 14-6/374/5 од 15.06.2023 година на ул."Ангел Димовски“ бр.4 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решенија со број 14-6/380/2 и 14-6/380/3 од 07.06.2023 година на ул."50-та дивизија“ бр.12 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решение со број 14-6/372/2 од 07.06.2023 година на ул."Скоевска“ бр.157б - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решение со број 14-6/293/2 од 06.06.2023 година на ул."Коперникова“ бр.27а - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решение со број 14-6/388/2 од 15.06.2023 година на Бул."Партизански Одреди“ бр. 91 - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решенија со број 14-5564/1/3, 14-5564/1/4 и 14/5564/1/5 од 14.06.2023 година на ул."Белградска“ бб - Скопје. Објавено на 16.06.2023 година

Решениe со број 14-6/334/2 од 13.06.2023 година на ул."Девол“ бр.17Б - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/370/2 од 13.06.2023 година на бул."Партизански одреди“ бр.113А - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/351/2 од 14.06.2023 година на ул."Будимпештанска“ бр.14 - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/365/2 од 14.06.2023 година на ул."Аврам Писевски“ бр.53 - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/330/2 од 14.06.2023 година на ул."Бранислав Нушиќ“ бр.13 влез 2 - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/353/2 од 14.06.2023 година на ул."Шидска“ бр.20 влез 3 - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениja со број 14-6/377/2 и 14-6/377/3 од 13.06.2023 година на Гробиштата во Бутел и Ѓорче Петров - Скопје. Објавено на 19.06.2023 година

Решениe со број 14-6/392/2 од 16.06.2023 година на ул. Антон Попов бр.4 - Скопје. Објавено на 21.06.2023 година

Решениe со број 14-6/358/2 од 12.06.2023 година на ул. „Езерци“ бр.12 Б - Скопје. Објавено на 21.06.2023 година

Решениe со број 14-6243/1/2 од 19.06.2023 година на ул. Лазар Трповски бр.5/1 - Скопје. Објавено на 21.06.2023 година

Решениe со број 14-6/227/2 од 19.06.2023 година на ул. Орце Николов бр.158 - Скопје. Објавено на 21.06.2023 година

Решениe со број 14-6/376/2 од 19.06.2023 година на ул. Ќемал ататурк бр.12-2 - Скопје. Објавено на 21.06.2023 година

Решенија со број 14-6/426/2 и 14-6/426/3 од 22.06.2023 година на ул. "Максим Горки" (кај Швајцарска амбасада) - Скопје. Објавено на 23.06.2023 година

Решение со број 14-6/405/2 од 22.06.2023 година на ул. "Козле" бр.98 - Скопје. Објавено на 23.06.2023 година

Решение со број 14-2910/2/1 од 22.06.2023 година на Кеј 13 ноември - Скопје. Објавено на 23.06.2023 година

Решение со број 14-6/399/2 од 20.06.2023 година на ул. Томе Арсовски бр.49 - Скопје. Објавено на 23.06.2023 година

Решение со број 14-6/362/2 од 21.06.2023 година на ул. "Браќа Реџепагиќ" бр.119 и бр.121 - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/387/2 од 21.06.2023 година на ул. "23-ти Октомври" бр.38 влез 5 - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-5909/3 од 21.06.2023 година на бул. "АСНОМ" (од раскрсница со бул."Србија" до раскрсница со ул."Февруарски поход") - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/389/2 од 19.06.2023 година на ул. "Волгоградска" бр.4 влез 3- Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/415/2 од 20.06.2023 година на Бул. "Партизански Одреди" бр.56/2- Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/320/2 од 23.06.2023 година на ул. "Мак Диздар" бр.13Б- Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/390/2 од 15.06.2023 година на ул. "Петар Поп Арсов" бр.19-2 - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/378/2 од 15.06.2023 година на ул. "Гемиџиска" бр.41 - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/403/2 од 15.06.2023 година на ул. "Кралица Теута" бр.71 - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/396/2 од 15.06.2023 година на ул. "Добромир Хрс" бр.18 Б - Скопје. Објавено на 26.06.2023 година

Решение со број 14-6/335/2 од 23.06.2023 година на ул. "23-ти Октомври" бр.16 влез 3 и 4 - Скопје. Објавено на 30.06.2023 година

Решение со број 14-6/341/2 од 23.06.2023 година на ул. "2/4" бр.80А Визбегово - Скопје. Објавено на 30.06.2023 година

Решение со број 14-6/342/2 од 23.06.2023 година на ул. "2/4" бр.80А Визбегово - Скопје. Објавено на 30.06.2023 година

Решение со број 14-6673/1/2 од 23.06.2023 година на ул. "155" во Општина Чаир - Скопје. Објавено на 03.07.2023 година

Решение со број 14-6/398/2 од 26.06.2023 година на ул. "Радишанска" бр.17/1 - Скопје. Објавено на 03.07.2023 година

Решенија со број 14-6/402/2, 14-6/402/3, 14-6/402/4, 14-6/402/5, 14-6/402/6 од 19.06.2023 година на ул. "Народни херои" бр.21/1 и ул. Борис Трајковски помеѓу Б1 и Б2 - Скопје. Објавени на 03.07.2023 година

Решенија со број 14-6/429/2 и 14-6/429/3, од 26.06.2023 година на ул. "Никола Тримпаре" бр.26 - Скопје. Објавени на 03.07.2023 година

Решение со број 14-6/356/2 од 23.06.2023 година на ул. "113" КП 8995 Ко Центар 1 - Скопје. Објавени на 03.07.2023 година

Решенија со број 14-6/437/2 и 14-6/437/3 од 26.06.2023 година на ул. "Македонска косовска бригада" Општина Чаир - Скопје. Објавени на 03.07.2023 година

Решение со број 14-6/417/2 од 26.06.2023 година на Бул. "Партизански Одреди" пред кафичот Паладиум- Скопје. Објавено на 03.07.2023 година

Решение со број 14-6/419/2 од 26.06.2023 година на ул. "Александар Мартулков" бр.45- Скопје. Објавено на 03.07.2023 година

Решение со број 14-6175/1/2 од 03.07.2023 година на ул. "1" Урбан блок 2А КО Гази Баба во Автокоманда - Скопје. Објавено на 04.07.2023 година

Решенија со број 14-6/424/2 и 14-6/424/3 од 26.06.2023 година на Бул. "Илинден" бр.77 - Скопје. Објавено на 04.07.2023 година

Решение со број 14-6/441/2 од 03.07.2023 година на ул. "Самарџиска" бр.58 - Скопје. Објавено на 04.07.2023 година

Решенија со број 14-6/468/2, 14-6/468/3 и 14-6/468/4 од 04.07.2023 година на бул. "В.С.Бато" бр.19 (ПС Аеродром)- Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/236/3 од 26.06.2023 година на ул. "Радишанска" бр.126- Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решенија со број 13/2, 13/3 и 13/4 од 05.07.2023 година во Забавен парк -Скопје во Градски парк- Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/456/2 од 03.07.2023 година на ул. "Прашка" бр.14- Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/346/2 од 26.06.2023 година на ул. "Марко Орешковиќ" бр.69 - Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/412/2 од 03.07.2023 година на ул. "Мице Козар" бр.11 - Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/421/2 од 03.07.2023 година на ул. "Венјамин Мачуковски" бр.15 - Скопје. Објавено на 06.07.2023 година

Решениe со број 14-6/461/2 од 03.07.2023 година на ул. "Коста Кирков" бр.3/1- Скопје. Објавено на 07.07.2023 година

Решениe со број 14-6/359/2 од 26.06.2023 година на ул. "Истарска" бр.33 влез 2- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/367/2 од 27.06.2023 година на бул. "Х.Т.Карпош" (дуќаните покрај булеварот)- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/423/2 од 30.06.2023 година на ул. "Беджих Сметана" бр.1- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/383/2 од 05.07.2023 година на ул. "Миле Поп Јорданов" од бр.52А до бр.56А- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/384/2 од 05.07.2023 година на ул. "Миле Поп Јорданов" од бр.54А- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/393/2 од 26.06.2023 година на ул. "Анастас Митрев" (кај игралиштата)- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/343/2 од 04.07.2023 година на бул. "Јане Сандански" бр.35 влез 5- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решениe со број 14-6/395/2 од 03.07.2023 година на ул. "Иван Аговски" бр.13 влез 1- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/321/2 од 19.06.2023 година на ул. "Гемиџиска" бр.39 - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решенија со број 14-6/411/2 и 14-6/411/3 од 03.07.2023 година на бул. "АСНОМ" бр.6 влез 2- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/420/2 од 07.07.2023 година на ул. "Девол" бр.17б - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/445/2 за ООУ Тихомир Милошевски од 07.07.2023 година на ул. "1" бр.62 Ново село - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/466/2 од 07.07.2023 година на ул. "Тодор Александров" КП 2816/5 КО Центар 2 - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/428/2 од 07.07.2023 година на ул. "Георги Димитров" бр. 10- Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/463/2 од 07.07.2023 година на ул. "Мите Богоевски" бр. 23 А - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/451/2 од 07.07.2023 година на ул. "Никола Русински" бр. 98-66 во ТЦ Лептокарија - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решение со број 14-6/467/2 од 07.07.2023 година на ул. "Добромир Хрс" бр. 13 - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решенија со број 14-6/473/2 и бр.14-6/473/4 од 07.07.2023 година на ул. "Орце Николов" бр. 99 - Скопје. Објавено на 10.07.2023 година

Решенија со број 14-6/501/2 и бр.14-6/501/3 од 12.07.2023 година на Бул. "Јане Сандански" помеѓу 74 и 76- Скопје. Објавено на 13.07.2023 година

Решениe со број 14-6/425/2 од 11.07.2023 година на бул. "Илинден" бр.88 - Скопје. Објавено на 14.07.2023 година

Решенија со број 14-6/486/2 и 14-6/486/3 од 13.07.2023 година на ул. "Скоевска" бр.74А - Скопје. Објавено на 14.07.2023 година

Решение со број 14-6/409/2 од 12.07.2023 година на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" - Скопје. Објавено на 14.07.2023 година

Решение со број 14-6/481/2 од 12.07.2023 година на ул. "Златко Шнајдер" бр. 9 - Скопје. Објавено на 14.07.2023 година

Решенија со број 14-сл/2 и 14-сл/3 од 11.07.2023 година на бул. "Т.М.Бригада" улица 1 - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решение со број 14-6/488/2 од 14.07.2023 година на ул. "Среќко Пужалка" бр. 22 А - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решение со број 14-6/477/2 од 14.07.2023 година на ул. "Пандо Кљашев" бр. 67 - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решение со број 14-6/448/2 од 14.07.2023 година на ул. "Гиго Михајловски" бр. 4 - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решенија со број 14-6/434/2 и 14-6/434/3 од 13.07.2023 година на ул. "Рилски Конгрес" бр.18А - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решенија со број 14-6/400/2 и 14-6/400/3 од 10.07.2023 година на ул. "Гиго Михајловски" бр.10 - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решенија со број 14-6/416/2 и 14-6/416/3 од 13.07.2023 година на ул. "Васко Карангелевски" бр.7 влез 1 - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решенија со број 13-08/6695/1/7/2 и 13-08/6695/1/7/3 од 12.07.2023 година на ул. "Васко Карангелевски" - Скопје. Објавено на 17.07.2023 година

Решениe со број 14-6/476/2 од 14.07.2023 година на ул. "Боца Иванова" во дворот на логистичко оперативниот центар во Бутел - Скопје. Објавено на 18.07.2023 година

Решениe со број 14-6/446/2 од 17.07.2023 година на ул. "Коста Новаковиќ" бр.42 влез 2 - Скопје. Објавено на 19.07.2023 година

Решениe со број 14-6/450/2 од 17.07.2023 година на бул. "Јане Сандански" бр.53 - Скопје. Објавено на 19.07.2023 година

Решениe со број 14-6/482/2 од 17.07.2023 година на бул. "В.С.Бато" бр.55 - Скопје. Објавено на 19.07.2023 година

Решенија со број 14-6/492/2 и 14-6/492/3 од 18.07.2023 година на ул. "Вич" бр.2 - Скопје. Објавено на 20.07.2023 година

Решенија со број 14-6/471/2 и 14-6/471/3 од 18.07.2023 година на ул. "Козле" бр.88А влез 2 - Скопје. Објавено на 20.07.2023 година

Решенија со број 14-6/455/2 и 14-6/455/3 од 18.07.2023 година на ул. "Волгоградска" бр.12/2 - Скопје. Објавено на 20.07.2023 година

Решение со број 14-6/443/2 од 13.07.2023 година на ул. "16-та Македонска бригада" бр.18 - Скопје. Објавено на 20.07.2023 година

Решенија со број 14-6858/3 и 14-6858/4 од 20.07.2023 година на ул. "Филип II Македонски (позади автобуската постојка кај Парк -Жена борец)" - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број 14-6/401/2, 14-6/401/3 и 14-6/401/4 од 19.07.2023 година на Гробиштата во Бутел - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решение со број 14-6/472/2 од 17.07.2023 година на бул."АСНОМ" бр.160 влез 3 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решение со број 14-6/439/2 од 18.07.2023 година на ул."Mирче Ацев" бр.3 влез 3 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број к14-2911/3/2 и к14-2911/3/3 од 20.07.2023 година на ул."Јуриј Гагарин" пред зграда бр.43 и 35 и ул. Брадфордска бр.1 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број к14-2911/3/4 и к14-2911/3/5 од 20.07.2023 година на ул."Јуриј Гагарин" пред зграда бр.43 и 35 и ул. Брадфордска бр.1 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решение со број 14-7341/2 од 20.07.2023 година на ул."Коста Абрашевиќ“ бр.7 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број 14-7351/1/2 и со број 14-7351/1/3 од 20.07.2023 година на ул."Димче Мирчев“ бр.9 - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решение со број 14-6/465/2 од 20.07.2023 година на ул."Никола Парапунов“ бр.25 А - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број 14-6-499/2 и со број 14-6/499/3 од 20.07.2023 година на ул."Гаврил Константиновиќ“ бр.6 А - Скопје. Објавено на 21.07.2023 година

Решенија со број 14-6-516/2 и со број 14-6/516/3 од 21.07.2023 година на ЈЗУ Клиника за психијатрија на ул."Белградска“ бб - Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6-519/2 од 21.07.2023 година на ул."Кара Трифун“ бр.1 - Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6-436/2 од 21.07.2023 година на Бул."Асном“ бр. 146/2- Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6/444/2 од 21.07.2023 година на ул."Пандо Кљашев“ бр. 76- Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6/491/2 од 21.07.2023 година на бул."Т.М.Бригада“ бб (СУГС "Владо Тасевски")- Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6/427/2 од 20.07.2023 година на ул."Панче Неделковски“ бр.55 - Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решение со број 14-6/440/2 од 20.07.2023 година на ул."Коце Металец“ бр.11 - Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решенија со број 14-6/431/2 и 14-6/431/3 од 21.07.2023 година на ул."Лазар Поп Трајков“ бр.20 - Скопје. Објавено на 24.07.2023 година

Решенија со број 14-6/505/2, 14-6/505/3,14-6/505/4 и 14-6/505/5 од 24.07.2023 година на ул."Дебарца“ бр.51 - Скопје. Објавено на 26.07.2023 година

Решение со број 14-6/503/2 од 24.07.2023 година на ул."Владимир Полежиновски“ пред куќен број 32 - Скопје. Објавено на 26.07.2023 година

Решениja со број 14-6/сл/2 и 14-сл/3 од 25.07.2023 година на ул."2-ра Македонска бригада“ и ул. "Кемал Сејфула" - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решениja со број 14-6/512/2 и 14-6/512/3 од 25.07.2023 година на ул."Бледски договор“ - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решениja со број 14-6/сл/2 , 14-6/сл/3, 14-сл/4 и 14-сл/5 од 25.07.2023 година во Градски парк прв дел - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решениja со број 14-6/510/2 , 14-6/510/3 од 24.07.2023 година на ул. Тодор Александров на косината до патот за Водно спроти Панорамика- Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решение со број 14-6/538/2 од 26.07.2023 година на ул. Борис Сарафов бр.13 - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решение со број 14-6/500/2 од 24.07.2023 година на ул. Багдадска бр.10 - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решение со број 14-6/498/2 од 27.07.2023 година на ул. Пушкинова бр.6/3 - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решение со број 14-6/523/2 од 27.07.2023 година во дворот на Клиника на ул. Мајка Тереза бр.17 - Скопје. Објавено на 28.07.2023 година

Решение со број 14-6/546/2 од 31.07.2023 година на ул. Христо Татарчев бр.18 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решение со број 14-6/459/2 од 31.07.2023 година на ул. "Методија Шаторов Шарло" бр.12 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решение со број 14-6/506/2 од 31.07.2023 година на бул. "Т.М.Бригада" бр.34 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решенија со број 14-6/522/2 и 14-6/522/3 од 27.07.2023 година на ул. "Радишанска" бб, лок.10 ТЦ Мол - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решение со број 14-6/454/2 од 26.07.2023 година на бул. "В.С.Бато" бр.81 влез 2 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решение со број 14-6/513/2 од 26.07.2023 година на бул. "Партизански одреди" бр.24 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решенија со број 14-6/462/2 и 14-6/462/ 3 од 26.07.2023 година на бул. "Јане Сандански" бр.52 влез 2 - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

Решенија со број 14-6/438/2,14-6/438/3, 14-6/438/4 и 14-6/438/5 од 27.07.2023 година на Гробиштата во Бутел и Камник - Скопје. Објавено на 31.07.2023 година

[tdm_block_call_to_action title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-sm” description=”JTBBJTBBJTBB” button_text=”Прочитај повеќе” button_tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-file-pdf-o” button_size=”tdm-btn-md” content_align_vertical=”content-vert-center” button_open_in_new_window=”yes” tds_call_to_action=”tds_call_to_action2″ title_text=”JUQwJUEwJUQwJUI1JUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTk4JUQwJUIwJTIwJUQxJTgxJUQwJUJFJTIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTk4JTIwMTQtNiUyRjUzNCUyRjIlMjAlRDAlQjglMjAxNC02JTJGNTM0JTJGMyUyMCVEMCVCRSVEMCVCNCUyMDMxLjA3LjIwMjMlMjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjAlMkMlMjAoJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTlDJUQwJUI1JTIwJUQwJUJCJUQwJUJFJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUI4JTIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI3JTIwJUQwJUIzJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUJFJUQxJTgyJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUIxJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTlBJUQwJUI1JTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwJUQwJTlDJUQwJTkyJUQwJUEwJTIwJTIwJUQwJUI3JUQwJUIwJTIwJUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JTIwJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI4KSUyMC0lMjAlRDAlQTElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkYlRDElOTglRDAlQjUuJTIwJUQwJTlFJUQwJUIxJUQxJTk4JUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJFJTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJTIwMDMuMDguMjAyMyUyMCVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMCUwQSUwQSUwQSUwQSUwQSUwQSUwQQ==” button_url=”https%