Сектор за комунални работи

Секторот за комунални работи врши работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води, управувањето со отпадот, одржувањето и користењето на парковите, парк-шумите, спортско-рекреативните зони и другите заштитени подрачја, одржувањето на зеленилото на јавните и сообраќајни површини, снабдување со природен гас и топлинска енергија, категоризација и именување на градски населби, улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, одржување на гробишта, дезинсекција, ерадикација на животните скитници, изградба, користење и одржување на пазари на големо и пазари за продажба на моторни возила на подрачјето на градот Скопје и други комунални работи утврдени со оваа одлука, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје и врши други работи што ќе му бидат доверени.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решениe број 14-6/440/2 од 18.07.2024 год., на ул."Скупи 20" бр.36А- Скопје. Објавено на 18.07.2024 година

Решениe број 14-6/496/2 од 18.07.2024 год., на ул."Живко Фирфов" бр.40- Скопје. Објавено на 18.07.2024 година

Решениe број 14-6/474/2 од 18.07.2024 год., на ул."Црноризец Храбар" бр.18Б - Скопје. Објавено на 18.07.2024 година

Решениe број 14-6/465/2 од 18.07.2024 год., на ул."Бранко Заревски" бр.110 населба Драчево - Скопје. Објавено на 18.07.2024 година

Решениe број 14-6/423/2 од 15.07.2024 год., на бул."АСНОМ" бр.112 - Скопје. Објавено на 16.07.2024 година

Решениe број 14-6/414/2 од 15.07.2024 год., на ул."808" бр.8 (пред АД ЕВРОПА) - Скопје. Објавено на 16.07.2024 година

Решениe број 14-6/486/2 од 12.07.2024 год., на ул."Коле Неделковски" бр.77 - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/472/2 од 12.07.2024 год., на ул."Петар Манџуков" бр.71б - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/468/2 од 12.07.2024 год., на ул."Јуриј Гагарин" бр.17 - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/444/2 од 12.07.2024 год., на ул."Џон Кенеди" бр.1 - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/438/2 од 11.07.2024 год., на ул."Белушка" бр.1, Бардовци - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/466/2 од 11.07.2024 год., на ул."Воденска" бр.4/1 - Скопје. Објавено на 15.07.2024 година

Решениe број 14-6/435/2 од 10.07.2024 год., на ул."Ташко Караџа" бр.26 влез бр.1 - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решениe број 14-6/456/2 од 11.07.2024 год., на ул."Рокомија" бр.30 - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решенија број 14-6/386/2 и 14-6/386/3 од 10.07.2024 год., на ул."Гаврил К онстантиновиќ" бр.9Б - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решение број 14-6/403/2 од 10.07.2024 год., на бул."В.С.Бато" бр.75 влез 2 - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решение број 14-6/404/2 од 09.07.2024 год., на ул."Костурски херои" бр.56 - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решение број 14-6/445/2 од 09.07.2024 год., на бул."АСНОМ" бр.80 влез 1 - Скопје. Објавено на 12.07.2024 година

Решение број 14-6/402/3 од 03.07.2024 год., на ул."Вамбел" бр.2/1 - Скопје. Објавено на 11.07.2024 година

Решение број 14-6/401/2 од 08.07.2024 год., на ул."Македонска Косовска бригада" бр.44 - Скопје. Објавено на 11.07.2024 година

Решение број 14-6/400/2 од 08.07.2024 год., на ул."Методија Митевски" бр.2 - Скопје. Објавено на 11.07.2024 година

Решенија број 14-6/467/2 и 14-6/ 467/3 од 09.07.2024 год., на бул."АСНОМ" бр.188 - Скопје. Објавено на 11.07.2024 година

Решение број 14-6/426/2 од 08.07.2024 год., на бул."К.Ј.Питу" бр.15 локал 5 - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решение број 14-6/439/2 од 08.07.2024 год., на ул."Никола Русински" бр.13 - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решение број 14-6/413/2 од 08.07.2024 год., на ул."Козара" бр.25А - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решенија број 14-6/364/2 и 14-6/364/3 од 05.07.2024 год., на ул."Лазар Трповски" бр.67А (Гробиштата во Бутел) - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решениe број 14-6/384/2 од 09.07.2024 год., на бул. "АСНОМ" бр.150 влез 2 - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решениe број 14-6/347/3 од 09.07.2024 год., на бул. "Јане Сандански" бр.41 влез 2 - Скопје. Објавено на 10.07.2024 година

Решениe број 14-6/415/2 од 05.07.2024 год., на ул. "Димо Хаџи Димов" бр.31 - Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/428/2 од 05.07.2024 год., на ул. "Сердарот" бр.75А - Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/432/2 од 05.07.2024 год., на ул. "Димо Хаџи Димов" бр.78 - Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/436/2 од 03.07.2024 год., на Бул. "Гоце Делчев" бр.9 во дворот на Универзитетот- Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/419/2 од 03.07.2024 год., на ул. "Анастас Митрев" бр.27/2 - Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/398/2 од 03.07.2024 год., на ул. "Финска" бр.119А - Скопје. Објавено на 08.07.2024 година

Решениe број 14-6/308/2 од 17.06.2024 год., долж улицата "Гемиџиска" во населба Железара - Скопје. Објавено на 05.07.2024 година

Решениe број 14-6/391/2 од 02.07.2024 год. ,на ул. "Салвадор Аљенде" бр.47 - Скопје. Објавено на 04.07.2024 година

Решениe број 14-6/362/2 од 02.07.2024 год. ,на ул. "Жегљане" бр.19А - Скопје. Објавено на 04.07.2024 година

Решениe број 14-6/399/2 од 02.07.2024 год. ,на ул. "Ловќенска" бр.53 - Скопје. Објавено на 04.07.2024 година

Решениe број 14-6/392/2 од 02.07.2024 год. ,на ул. "Цицо Поповиќ" бр.4 влез 2 - Скопје. Објавено на 04.07.2024 година

Решениe број 14-6/363/2 од 02.07.2024 год. ,на ул. "Калош Дани" бр.22 - Скопје. Објавено на 04.07.2024 година

Решениe број 14-6/416/2 од 27.06.2024 год. ,на ул. "Новопроектирана 4" КП 755/75 КО Кисела Вода 2-Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решениe број 14-6/424/2 од 27.06.2024 год. ,на Бул. "Александар Македонски" бб-Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решениe број 14-6/410/2 од 27.06.2024 год. ,на Бул. "Кочо Рацин" бр.на семафорот на крстосницата со ул Јордан Мијалков-Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решенија број 14-6/418/2 и 14-6/418/3 од 02.07.2024 год. ,на Бул. "Асном" бр.92/3 -Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решение број 14-6/408/2 од 01.07.2024 год. ,на ул. "Гиго Михајловски" бр.2А -Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решение број 14-6/372/2 од 28.06.2024 год. ,на Бул. "Св. Климент Охридски" бр.13/2 -Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решение број 14-6/383/2 од 28.06.2024 год. ,на ул. "Христо Батанџиев" бр.72-Скопје. Објавено на 03.07.2024 година

Решение број 14-6/387/2 од 26.06.2024 год. ,на ул. "Никола Русински" бр.8/2-Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/385/2 од 26.06.2024 год. ,на ул. "Емил Зола" бр.6-Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/406/2 од 26.06.2024 год. ,на ул. "Петре Пирузе" бр.6-Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/395/2 од 26.06.2024 год. ,на ул. "Вера Јоциќ" бр.1Д -Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/390/2 од 24.06.2024 год. ,на Бул. "Партизански Одреди" бр.24 -Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/377/2 од 01.07.2024 год. ,на ул. "Ѓорче Петров" бр.6 кај Корзото во Ѓорче Петров-Скопје. Објавено на 02.07.2024 година

Решение број 14-6/397/2 од 19.06.2024 год., на ул. "Ресенска" бр. 3 - Скопје. Објавено на 19.06.2024 година

Решение број 14-6/345/2 од 10.06.2024 год., на улица "Улица 13" во Хиподром 2, Општина Гази Баба - Скопје. Објавено на 19.06.2024 година

Решенија број 14-6/356/2 и 14-6/356/3 од 10.06.2024 год. ,на Бул. "Видое Смилевски Бато" бр.31-Скопје. Објавено на 14.06.2024 година

Решениe број 14-6/354/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "11 Октомври" бр.17-Скопје. Објавено на 13.06.2024 година

Решениe број 14-6/291/2 од 12.06.2024 год. ,на ул. "Јашар Бег Шкупи" бр.2/21 -Скопје. Објавено на 13.06.2024 година

Решениe број 14-6/344/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "Драгиша Мишовиќ" бр.8 -Скопје. Објавено на 12.06.2024 година

Решениe број 14-6/346/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "Никола Тримпаре" бр.25 -Скопје. Објавено на 12.06.2024 година

Решениe број 14-6/326/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. од 1 до 9 -Скопје. Објавено на 12.06.2024 година

Решениe број 14-6/325/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "Шекспирова" бр.15 -Скопје. Објавено на 12.06.2024 година

Решениe број 14-6/358/2 од 10.06.2024 год. ,на ул. "Франклин Рузвелт" бр.55/1 -Скопје. Објавено на 12.06.2024 година

Решениe број 14-6/339/2 од 06.06.2024 год. ,на ул. "Максим Горки" бр.13 -Скопје. Објавено на 10.06.2024 година

Решениe број 14-6/334/2 од 06.06.2024 год. ,на ул. "Димитрие Чуповски" пред Просветно дело -Скопје. Објавено на 10.06.2024 година

Решениe број 14-6/301/2 од 05.06.2024 год. ,на ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр.2 во дворот на објектот Кокиче ЈДГ Весели цветови -Скопје. Објавено на 06.06.2024 година

Решениe број 14-6/303/2 од 05.06.2024 год. ,на ул. "Петар Дељан" бр.9 во дворот на објектот Синоличка ЈДГ Весели цветови -Скопје. Објавено на 06.06.2024 година

Решениe број 14-6/302/2 од 05.06.2024 год. ,на ул. "Антон Попов" бр.43 во дворот на објектот Мимоза ЈДГ Весели цветови -Скопје. Објавено на 06.06.2024 година

Решениe број 14-6/342/2 од 05.06.2024 год. ,на ул. "Никола Тримпаре" бр.24-3 -Скопје. Објавено на 06.06.2024 година

Решениe број 14-6/329/2 од 04.06.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.35 влез 1 -Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/328/2 од 04.06.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.35 влез 1 -Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/321/2 од 04.06.2024 год. ,на ул. "Владимир Комаров 5" бр.27 -Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/313/2 од 04.06.2024 год. ,на бул. "АСНОМ" бр.112 -Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/337/2 од 04.06.2024 год. ,на бул. "АСНОМ" бр.100 -Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/331/2 од 04.06.2024 год. ,на ул. "Ангел Димовски" бр.8 влез 4-Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/338/2 од 04.06.2024 год. ,на ул. "Борис Трајковски" бр.144-Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/268/3 од 04.06.2024 год. ,на ул. "Пролет" бр.35-Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/306/2 од 03.06.2024 год. ,на ул. "Питу Гули" бр.41-Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/314/2 од 03.06.2024 год. ,на ул. "Ринхини" до објектот на Просветно дело Ад-Скопје. Објавено на 05.06.2024 година

Решениe број 14-6/316/2 од 30.05.2024 год. ,на ул. "Јан Хус" бр.1А-Скопје. Објавено на 03.06.2024 година

Решениe број 14-6/322/2 од 31.05.2024 год. ,на ул. "Копачка" бр.27-Скопје. Објавено на 31.05.2024 година

Решениe број 14-6/324/2 од 31.05.2024 год. ,на ул. "Франклин Рузвелт" бр.60А-Скопје. Објавено на 31.05.2024 година

Решениe број 14-6/332/2 од 31.05.2024 год. ,на Бул. "Борис Трајковски" спроти црквичката кај семафорот -Скопје. Објавено на 31.05.2024 година

Решениe број 14-6/287/2 од 31.05.2024 год. ,на ул. "Мирче Ацев" по патеката кон автобуска станица Југодрво -Скопје. Објавено на 31.05.2024 година

Решенија број 14-6938/3 и 14-6938/ 4 од 29.05.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.89 влез 1 -Скопје. Објавено на 29.05.2024 година

Решенија број 14-6/258/2, 14-6/258/3, 14-6/258/4 и 14-6/258/5 од 27.05.2024 год. ,на ЈСП- Скопје - жичница Водно и ул. Тодор Александров. Објавено на 29.05.2024 година

Решенија број 14-6/298/2 и 14-6/298/3 од 27.05.2024 год. ,на ЈСП- Скопје - повеќе улици. Објавено на 29.05.2024 година

Решение број 14-6/309/2 од 22.05.2024 год. ,на ул. "Анкарска" бр.9- Скопје. Објавено на 29.05.2024 година

Решение број 14-6/292/2 од 22.05.2024 год. ,на ул. "Кресна" бр.29- Скопје. Објавено на 27.05.2024 година

Решенија број 14-6/299/2 и 14-6/299/3 од 22.05.2024 год. ,на бул. "АСНОМ" бр.84 влез 1- Скопје. Објавено на 27.05.2024 година

Решение број 14-6/293/2 од 22.05.2024 год. ,на ул. "Нерешка" бр.27 - Скопје. Објавено на 23.05.2024 година

Решение број 14-6/288/2 од 21.05.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.5 влез 4 - Скопје. Објавено на 22.05.2024 година

Решение број 14-6/270/2 од 21.05.2024 год. ,на ул. "Киро Фетак 2" ( улицата пред пругата) - Скопје. Објавено на 22.05.2024 година

Решение број 14-6/267/2 од 21.05.2024 год. ,на ул. "Христо Татарчев" бр.47Д - Скопје. Објавено на 22.05.2024 година

Решение број 14-6/269/2 од 16.05.2024 год. ,на бул. "Т.М.Бригада" бр.20 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/265/2 од 16.05.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.46 влез 3 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/241/2 од 20.05.2024 год. ,на ул. "Орце Николов" бр.107 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/272/2 од 16.05.2024 год. ,на ул. "Илија Димовски -Гоче" бр.31Б - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/259/2 од 20.05.2024 год. ,на ул. "Серска" бр.17 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/286/2 од 17.05.2024 год. ,на ул. "Вера Јоциќ" бр.7 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/276/2 од 17.05.2024 год. ,на ул. "Македонија" бр.11/2 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/238/2 од 17.05.2024 год. ,на ул. "Македонија" бр.22, ул. 11 Октомври бр. 2 и ул. Димитрие Чуповски бр. 4 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/234/2 од 20.05.2024 год. ,на Бул. "Партизански Одреди" бр.66в во ТЦ Лептокарија - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/284/2 од 20.05.2024 год. ,на ул. "Наум Наумовски Борче" бр.64 - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/262/2 од 20.05.2024 год. ,на ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бб - Скопје. Објавено на 21.05.2024 година

Решение број 14-6/252/2 од 15.05.2024 год. ,на ул. "Душко Поповиќ" бр.4/7 - Скопје. Објавено на 17.05.2024 година

Решение број 14-6/281/2 од 15.05.2024 год. ,на ул. "Стојан Стојановски" бр.8 - Скопје. Објавено на 17.05.2024 година

Решение број 14-6/233/2 од 13.05.2024 год. ,на ул. "Козле" бр.172А - Скопје. Објавено на 17.05.2024 година

Решение број 14-6/277/2 од 15.05.2024 год. ,на ул. "Алжирска" бр.30 - Скопје. Објавено на 17.05.2024 година

Решение број 14-6/223/2 од 14.05.2024 год. ,на бул. "АСНОМ" бр.156 - Скопје. Објавено на 16.05.2024 година

Решение број 14-6/266/2 од 14.05.2024 год. ,на бул. "Јане Сандански" бр.116 влез 3 - Скопје. Објавено на 16.05.2024 година

Решение број 14-6/250/2 од 14.05.2024 год. ,на ул. "Драгиша Мишовиќ" бр.8 (до гаражите) - Скопје. Објавено на 14.05.2024 година

Решение број 14-6/253/3 од 13.05.2024 год. ,на бул. "Т.М.Бригада" (до Синпекс) - Скопје. Објавено на 14.05.2024 година

Решение број 14-6/244/2 од 09.05.2024 год. ,на ул. "Ѓорѓи Капчев" бр.45 - Скопје. Објавено на 14 .05.2024 година

Решение број 14-6/243/2 од 07.05.2024 год., на ул. "Благоја Стефковски" бр.130 - Скопје. Објавено на 14.05.2024 година

Решение број 14-6/224/2 од 09.05.2024 год.,на бул. "Јане Сандански" бр.60 влез 1 - Скопје. Објавено на 14 .05.2024 година

Решенија број 14-13-сл/2 и 14-13-сл/3 од 10.05.2024 год.,на бул. "Никола Карев" (Качанички Пат) на трасата на Клучка Момин Поток - Скопје. Објавено на 13.05.2024 година

Решение број 14-6/242/2 од 10.05.2024 год.,на ул. "Козле 10" бр.61 покрај реката Вардар - Скопје. Објавено на 13.05.2024 година

Решение број 14-6/249/2 од 10.05.2024 год.,на ул. "Васил Ѓоргов" бр.20 - Скопје. Објавено на 13.05.2024 година

Решение број К14-6/680/2 од 02.05.2024 год.,на ул. "Скупи 20" бр.56 - Скопје. Објавено на 10.05.2024 година

Решение број К14-6/680/2 од 02.05.2024 год.,на ул. "Скупи 20" бр.56 - Скопје. Објавено на 10.05.2024 година

Решение број 14-6/235/2 од 02.05.2024 год.,на ул. "Пушкинова" бр.7А - Скопје. Објавено на 10.05.2024 година

Решение број 14-6/187/3 од 10.05.2024 год.,на ул. "Никола Тримпаре" бр.30, на КП 11381/2, КП 11381/3 и КП 11382/2, КО Центар 1 - Скопје. Објавено на 10.05.2024 година

Решение број 14-6/240/2 од 07.05.2024 год., на ул. "Миле Поп Јорданов" бр.50 А - Скопје. Објавено на 09.05.2024 година

Решение број 14-6/243/2 од 07.05.2024 год., на ул. "Благоја Стефковски" бр.130 - Скопје. Објавено на 09.05.2024 година

Решение број 14-6/263/2 од 07.05.2024 год., на ул."Валандовска" бр.2 Б - Скопје. Објавено на 09.05.2024 година

Решение број 14-6/254/2 од 07.05.2024 год.,на ул."Волгоградска" бр.5 - Скопје. Објавено на 09.05.2024 година

Решение број 14-6/245/2 од 02.05.2024 год.,на ул."Владимир Комаров" бр.6 - Скопје. Објавено на 02.05 .2024 година

Решение број 14-6/245/2 од 02.05.2024 год.,на ул."Владимир Комаров" бр.6 - Скопје. Објавено на 02.05 .2024 година

Решение број 14-6/230/2 од 25.04.2024 год., на ул."Темко Попов" бр. 22 Б - Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-6/208/2 од 25.04.2024 год., на бул."Александар Македонски" бр. 9 лок. 68/70 - Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-6/214/2 од 18.04.2024 год.,на ул."Васил Ѓоргов" бр.29 влез 2- Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-6/212/2 од 25.04.2024 год.,на ул."Коце Металец" бр. 1 В- Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-6/214/2 од 18.04.2024 год.,на ул."Васил Ѓоргов" бр.29 влез 2- Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-3876/3 од 23.04.2024 год.,на ул."Московска" бр.18- Скопје. Објавено на 26 .04.2024 година

Решение број 14-6/237/2 од 23.04.2024 год.,на Гробиштата во Бутел- Скопје. Објавено на 26 .04.2024 година

Решение број 14-6/195/2 од 23.04.2024 год.,на Гробиштата во Ѓорче Петров- Скопје. Објавено на 26.04.2024 година

Решение број 14-6/209/2 од 16.04.2024 год.,на бул. "АСНОМ" бр.86 помеѓу влез 1 и 2 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/206/2 од 18.04.2024 год.,на ул. "Питу Гули" (на острата кривина до Графохартија ДООЕЛ) Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/198/2 од 16.04.2024 год.,на ул. "Ѓорѓи Капчев" бр. 1Б Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/202/2 од 18.04.2024 год.,на ул. "Никола Тесла" бр.16 влез 1 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/189/2 од 16.04.2024 год.,на бул. "Јане Сандански" бр.110 влез 4 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/218/2 од 17.04.2024 год.,на ул. "Божин Николов -Силни" бр.23 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/201/2 од 18.04.2024 год.,на ул. "Мраморец" бр.5Б Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/147/2 од 19.04.2024 год.,на ул. "Христо Батанџиев" бр. 36 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/225/2 од 17.04.2024 год.,на Бул. "Илинден" бр. 2 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/231/2 од 19.04.2024 год.,на ул. "Црногорска" бр.31Б Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/222/2 од 17.04.2024 год.,на ул. "АФЖ" бр.48 Скопје. Објавено на 19.04.2024 година

Решение број 14-6/210/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Гиго Михајловски" бр.10/4 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/207/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Дрезденска" бр.15/3 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/211/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Радњанска" бр.6 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/205/2 од 18.04.2024 год.,на ул. "М.А.Ченто" бр.106 А Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/219/2 од 17.04.2024 год.,на ул. "Боро Кралевски" бр.15 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број К 14-6/221/2 од 17.04.2024 год.,на ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 29 влез бр. 1 - Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/185/3 од 17.04.2024 год.,на ул. "Востаничка" бр.20 Б Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/180/3 од 16.04.2024 год.,на ул. "Среќко Пужалка" бр.84 Б Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/148/3 од 17.04.2024 год.,на ул. "202" бр.1 н.м. Гоце Делчев, Гази Баба - Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/190/2 од 15.04.2024 год.,на ул. "Тодор Чангов" бр.29/6 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/216/2 од 15.04.2024 год.,на Бул. "Св. Климент Охридски" бр.7 Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/197/2 од 15.04.2024 год., на ул. "Македонска преродба" бр. 82 - Скопје. Објавено на 18.04.2024 година

Решение број 14-6/175/2 од 15.04.2024 год., на ул. "Франце Прешерн" бр. 46 - Скопје. Објавено на 16.04.2024 година

Решение број 14-6/107/2 од 04.03.2024 год., на ул. "Костурски херои" бр. 4 В - Скопје. Објавено на 12.04.2024 година

Решение број 14-6/191/2 од 12.04.2024 год.,на ул. "Антон Попов" зграда бр. 20 и зграда бр. 22 Скопје. Објавено на 12.04.2024 година

Решение број 14-6/188/2 од 05.04.2024 год.,на ул."Руѓер Бошковиќ" бр.4- Скопје. Објавено на 11.04.2024 година

Решение број 14-6/51/3 од 09.04.2024 год., на ул."Боро Петрушевски" бр.21 - Скопје. Објавено на 10.04.2024 година

Решение број 14-6/186/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Груица Војвода" бр.5А- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/184/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Жан Жорес" бр.127 влез 2- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/183/2 од 08.04.2024 год.,на ул."Њуделхиска" бр.4 влез 3- Скопје. Објавено на 09.04.2024 година

Решение број 14-6/129/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Костурски херои" бр.75- Скопје. Објавено на 08.04.2024 година

Решенија број 14-6/181/2 и 14-6/181/3 од 04.04.2024 год.,на ул."Маршал Тито" Матка ПС Сарај- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/165/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Банско" бр.16б- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/142/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Димитар Беровски" бр.13- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/174/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Ордан Пиперката" бр.43а- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/196/2 од 04.04.2024 год.,на Бул."Трета Македонска бригада" бр.29- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/196/2 од 04.04.2024 год.,на Бул."Трета Македонска бригада" бр.29- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/82/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Тоне Томшиќ" бр.3- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/172/2 од 04.04.2024 год.,на ул."Стари Новакина" бр.44- Скопје. Објавено на 05.04.2024 година

Решение број 14-6/119/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Христо Узунов" бр.1- Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/152/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Јанко Мишиќ" бб до паркингот на поштата во нас. Драчево- Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/178/2 од 02.04.2024 год.,на ул."Лондонска" бр.10 вл.2 и вл.3 - Скопје. Објавено на 04.04.2024 година

Решение број 14-6/176/2 од 03.04.2024 год.,на ул."Финска" бр. 116 - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/177/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Ванчо Мицков" лок. 92 (веднаш до сервисот) - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/170/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Македонска преродба" бр.16 - Скопје. Објавено на 03.04.2024 година

Решение број 14-6/179/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Мери Бошкова" (ул. Христо Татарчев 1) бр.41 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/153/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Методија Митевски" бр.5/1 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/171/2 од 01.04.2024 год.,на ул."Христо Татарчев" бр.30/1 - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/149/2 од 29.03.2024 год.,на ул."Васко Карангелески" бр.2 (ООУ "Љубен Лапе") - Скопје. Објавено на 01.04.2024 година

Решение број 14-6/145/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Костурски херои" бр.69 и 73 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-6/162/2 од 26.03.2024 год.,на ул."Партизански пат 2" бр.49 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-3123/1/2 од 27.03.2024 год.,на ул."Пушкинова" бр.11 - Скопје. Објавено на 29.03.2024 година

Решение број 14-6/137/2 од 28.03.2024 год.,на ул."Димче Мирчев" бр.3- Скопје. Објавено на 28.03.2024 година

Решение број 14-6/154/2 од 25.03.2024 год.,на бул."Јане Сандански" бр.98 влез 5- Скопје. Објавено на 28.03.2024 година

Решение број 14-6/168/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Његошева" бр. 2 А - Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/151/2 од 22.03.2024 год.,на ул."Ѓорѓи Пешков" бр.3- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/139/3 од 20.03.2024 год., на ул."Знеполе" бр.35 А - Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/143/2 од 25.03.2024 год.,на бул."Јане Сандански" бр.103- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/97/2 од 26.03.2024 год., на ул."Самоилова" бр.39 - Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/163/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Пушкинова" бр.11 влез 1- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/159/2 од 25.03.2024 год.,на ул."Тодор Чангов 21" бр.31А- Скопје. Објавено на 26.03.2024 година

Решение број 14-6/150/2 од 21.03.2024 год.,на ул."50-та Дивизија" бр.31А- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/128/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Антон Чехов" бр.51- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/125/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Ванчо Мицков" бр.101- Скопје. Објавено на 25.03.2024 година

Решение број 14-6/62/2 од 22.03.2024 год.,на ул."Финска" бр.131- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/123/2 од 20.03.2024 год.,на ул."Рилски конгрес" бр. 20 Б - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/131/2 од 21.03.2024 год., на ул."16 - та Македонска бригада" бр. 3 - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/89/2 од 20.03.2024 год.,на ул." Орце Николов" бр.170- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/146/2 од 21.03.2024 год.,на ул."Лука Геров" бр.46/3 - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год.,на ул."Христо Батанџиев" бр.36 - Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/134/2 од 18.03.2024 год.,на ул." Лазар Трповски" бр.67А (Гробиштата во Бутел)- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год., на ул. "Христо Батанџиев" бр.36- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решение број 14-6/147/3 од 21.03.2024 год., на ул. "Христо Батанџиев" бр.36- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решенија број 14-6/136/2 и 14-6/136/3 од 18.03.2024 год., на бул. "АСНОМ" бр.22- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/141/2 од 19.03.2024 год., на ул. "Вера Радосављевиќ" бр.54- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-2912/3 од 20.03.2024 год., на ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр.61- Скопје. Објавено на 22.03.2024 година

Решениe број 14-6/132/2 од 18.03.2024 год., на ул. "Ленинова" бр.69-71- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/130/2 од 21.03.2024 год., на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 35 - Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/160/2 од 21.03.2024 год., на бул. "Св. Климент Охридски" бр. 66/1 - Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/98/2 од 18.03.2024 год., на ул. "52" КП 1021/4 КО Радишани- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/108/2 од 19.03.2024 год., на ул. "Кумановска" бр.12Б- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/72/2 од 18.03.2024 год., на Бул. "Босна и Херцеговина" бр.29 К3- Скопје. Објавено на 21.03.2024 година

Решениe број 14-6/99/2 од 28.02.2024 год., на дел од КП 6446/2, дел од КП 6447/6, КП 6449/5, КП 6449/6, КП 6449/2, КП 6446/1, КП 6463/1, КП 6449/3 и КП 13556/4, КО Ѓорче Петров 4 Влае - општина Ѓорче Петров во општина Ѓорче Петров - Скопје. Објавено на 20.03.2024 година

Решениe број 14-6/78/2 од 13.03.2024 год., на ул. "Елисие Поповски Марко" бр.57- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениe број 14-6/121/2 од 15.03.2024 год., на ул. "Владимир Комаров" бр.18Б локал 1 и 2- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениe број 14-6/67/3 од 15.03.2024 год., на ул. "Лондонска" бр.12А- Скопје. Објавено на 18.03.2024 година

Решениja број 14-6/109/2 и 14-6/109/3 од 12.03.2024 год., на ул. "Бриселска" бр.9А- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/124/2 од 13.03.2024 год., на бул. "Јане Сандански" бр.112 влез 2- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/114/2 од 13.03.2024 год., на бул. "В.С.Бато" бр.63 влез 1- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/117/2 од 13.03.2024 год., на ул. "Ташко Караџа" бр.12 влез 1 - Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/88/2 од 12.03.2024 год., на бул. "АСНОМ" бр.106 влез 4- Скопје. Објавено на 15.03.2024 година

Решение број 14-6/115/2 од 13.03.2024 год., на ул. „4 Јули“ бр.45 В - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/126/2 од 13.03.2024 год., на ул. „Ѕоле Стојчев“ бр.2/2 Карпош - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/91/2 од 13.03.2024 год., на бул. „Босна и Херцеговина“ бб - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/115/2 од 13.03.2024 год., на КП 5774/9, КО Ѓорче Петров 2 - Мирче Ацев, Им.л. 94236, на ул. „4 ти Јули“ бр. 45 В - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/106/2 од 13.03.2024 год., на ул. „Брадфордска“ бр.2/1 - Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/140/2 од 13.03.2024 год., на ул. Хелсинки бр.16б- Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/86/2 од 13.03.2024 год., на КП 1261/8 и КП 1260/3 КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец- Скопје. Објавено на 14.03.2024 година

Решение број 14-6/48/2 од 01.03.2024 год., на ул. "11 Октомври" бб КП 13473/2 КО Центар 1- Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решенија број 14-6/73/2 и 14-6/73/3 од 04.03.2024 год., на Бул. "Партизански Одреди" бр.24 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/74/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Исаија Мажовски" бр.12 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/83/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Антон Попов" бр.16 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/102/2 од 11.03.2024 год., на ул. "Елисие Поповски Марко" бр.31 - Скопје. Објавено на 13.03.2024 година

Решение број 14-6/107/2 од 04.03.2024 год., на ул. "Костурски херои" бр. 4 В - Скопје. Објавено на 12.03.2024 година

Решение број 14-6/111/2 од 07.03.2024 год., на ул. "Венјамин Мачуковски" бр.26 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решение број 14-6/110/2 од 06.03.2024 год., на бул. "Јане Сандански" бр.109 влез 5 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решенија со број 14-6/50/2 и 14-6/50/3 од 06.03.2024 год., на ул. "Бриселска" бр.7 - Скопје. Објавено на 08.03.2024 година

Решение број 14-6/96/2 од 05.03.2024 год., на ул. "Дане Крапчев" бр.1 - Скопје. Објавено на 07.03.2024 година

Решение број 14-6/85/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Даме Груев (пред кафулето („ФРИЕНДС ПУБ“) - Скопје. Објавено на 07.03.2024 година

Решение број 14-2189/ 3 од 29.02.2024 год., на бул. "Јане Сандански" (пред кафе бар Голден Роуз -поранешно Дежаву) - Скопје. Објавено на 01.03.2024 година

Решение број 14-6/76/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Исмаил Ќемали" бр. 52Б - Скопје. Објавено на 01.03.2024 година

Решение број 14-6/53/2 од 29.02.2024 год., на ул. "Осло" бр. 35 - Скопје. Објавено на 29.02.2024 година

Решение број 14-6/70/2 од 28.02.2024 год., на ул. "Темко Попов" бр. 18 Б - Скопје. Објавено на 29.02.2024 година

Решение број 14-6/94/2 од 26.02.2024 год., на ул. "Слобода" КП 10338/9 КО Сарај - Скопје. Објавено на 27.02.2024 година

Решение број 14-6/63/2 од 21.02.2024 год., на ул. "Јадранска магистрала" бр.56 - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/55/2 од 23.02.2024 год., на ул. "Христо Татарчев" бр.123В - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/64/2 од 22.02.2024 год., на ул. "Марко Орешковиќ" бб Резервоар Припор - Скопје. Објавено на 23.02.2024 година

Решение број 14-6/57/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Петре Филиповски - Гарката" бр. 36 - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/42/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Битпазарска" бб - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/66/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Врполе" бр.9Б - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решенија со број 14-6/65/2 и број 14-6/65/3 од 22.02.2024 год., во резервоарот за вода Радишани, Долно Раиско во Радишани - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/59/2 од 21.02.2024 год., на ул. "Руди Чајавец" бр.14 - Скопје. Објавено на 22.02.2024 година

Решение број 14-6/60/2 од 19.02.2024 год., на ул. "Никола Парапунов" бр. 25 А - Скопје. Објавено на 20.02.2024 година

Решение број 14-6/54/2 од 16.02.2024 год., на ул."Христо Батанџиев" бр.122Б - Скопје. Објавено на 20.02.2024 година

Решение број 14-6/38/2 од 15.02.2024 год., на КП 177/4 КО Ѓорче Петров 5 -Лепенец, Ново село - Скопје. Објавено на 19.02.2024 година

Решенија број 14-6/35/2 и 14-6/35/3 од 12.02.2024 год. , на Гробиштата во Бутел - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/47/2 од 13.02.2024 за ул. „Томе Арсовски“ бр.41 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/45/2 од 13.02.2024 за ул. „Крсто Раковски“ бр.12Б - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/31/2 од 12.02.2024 за ул. „Перо Наков“ бб (во кругот на МЗТ) - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/49/2 од 12.02.2024 за ул. „Филип Втори Македонски“ бр.5 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/44/2 од 08.02.2024 за ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 42 - Скопје. Објавено на 15.02.2024 година

Решение број 14-6/11/3 од 14.02.2024 за ул. „Среќко Пужалка“ бр. 76 А- Скопје. Објавено на 14.02.2024 година

Решение број 14-6/36/3 од 12.02.2024 за ул. „28 Ноември“ бр. 13 влез 2- Скопје. Објавено на 13.02.2024 година

Решение број 14-6/15/2 од 07.02.2024 за бул. „В.С.Бато“ бр. 87 влез 1- Скопје. Објавено на 12.02.2024 година

Решение број 14-6/13/2 од 07.02.2024 за ул. „23-ти Октомври“ бр. 19- Скопје. Објавено на 12.02.2024 година

Решение број 14-6/43/2 од 06.02.2024 за ул. „Покриена чаршија“ бр. 66- Скопје. Објавено на 09.02.2024 година

Решение број 14-6/4/2 од 31.01.2024 на Гробиштата во Бутел- Скопје. Објавено на 07.02.2024 година

Решение број 14-6/40/2 од 06.02.2024 - Скопје. Објавено на 07.02.2024 година

Решение број 14-6/37/2 од 05.02.2024 за ул. „Павле Илиќ“ бр.35-1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/27/2 од 05.02.2024 за ул. „Желево“ бр.3-1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/28/2 од 05.02.2024 за ул. „Карл Хрон“ бр. 19 Б - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/32/2 од 05.02.2024 за ул. „Џон Кенеди“ бр.1- Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/29/2 од 05.02.2024 за ул. „16 Македонска бригада“ бр.4, влез 2 - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/26/2 од 05.02.2024 за ул. „17“ бр.2 н.м. Волково - Скопје. Објавено на 06.02.2024 година

Решение број 14-6/34/2 од 31.01.2024 за ул. „Ристо Шишков“ бр.24 - Скопје. Објавено на 05.02.2024 година

Решенија број 14-6/18/2, 14-6/18/3 и 14-6/18/4 од 24.01.2024 за ул. „Никола Парапунов“ бб - Скопје. Објавено на 05.02.2024 година

Решение број 14-6/920/3 од 29.01.2024 за ул. „М.Т.Гологанов“ бр.49 - Скопје. Објавено на 30.01.2024 година

Решение број 14-6/16/2 од 24.01.2024 за Бул. „Партизански Одреди“ бр.1/10 - Скопје. Објавено на 29.01.2024 година

Решение број 14-6/9/2 од 24.01.2024 за ул. „Tетовска“ бр.32- Скопје. Објавено на 29.01.2024 година

Решениja со број 14-6/936/2 и 14-6/936/3 од 25.01.2024 год., на Гробиштата во Бутел- Скопје. Објавено на 26.01.2024 година

Решение број 14-6/8/2 од 23.01.2024 за ул. „23-ти Октомври“ бр.16 влез 1- Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/11/2 од 24.01.2024 за ул. „Среќко Пужалка“ бр.76А - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/23/2 од 24.01.2024 за ул. „2“ бр.9 н.м. Стајковци - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/14/2 од 24.01.2024 за ул. „Гемиџиска“ бр. 131 А - Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/12/2 од 24.01.2024 за ул. „Алексо Демниевски 23“ бр. 2 Скопје. Објавено на 25.01.2024 година

Решение број 14-6/2/2 од 18.01.2024 за ул. „Разлошка“ бр.9/1- Скопје. Објавено на 24.01.2024 година

Решение број 14-6/5/2 од 15.01.2024 за ул. „Хо Ши Мин“ бр.258А - Скопје. Објавено на 22.01.2024 година

Решение број 14-6/20/2 од 18.01.2024 за ул. „Фуштанска“ бр.116 Б - Скопје. Објавено на 18.01.2024 година

Решенија со број 14-6/940/2 и 14-6/940/3 од 15.01.2024 за ул. „1“ бр.28 Орман - Скопје. Објавено на 18.01.2024 година

Решение број 14-6/3/2 од 11.01.2024 за бул. „Александар Македонски“ бр.61 - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/938/2 од 11.01.2024 за ул. „Лоренц Антони“ бр.7 - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/10/2 од 11.01.2024 за ул. „Скоевска“ бр.6 А - Скопје. Објавено на 17.01.2024 година

Решение број 14-6/937/2 од 11.01.2024 за ул. Борис Трајковски 18 бр.2 - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/935/2 од 11.01.2024 за ул. Јустинијан Први бр.96 пред Дом на културата - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/939/2 од 11.01.2024 за ул. Христо Татарчев бр.69 - Скопје. Објавено на 17.01.2024

Решение број 14-6/934/2 од 11.01.2024 за бул. „Партизански одреди“ Р.Ц. Карпош - трговски дел сек.4 лок.20 - Скопје. Објавено на 15.01.2024

Решение број 14-6/882/2 од 29.12.2023 за ул. Бапчор околу пазарчето во Автокоманда - Скопје. Објавено на 09.01.2024

Решенија со број 08-11042/1/2 и 08-11042/1/3 од 28.12.2023 год ., во Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на Бул."Гоце Делчев" бб. Објавено на 04.01.2024 година. Објавено на 09.01.2024

Решениe со број 14-6/933/2 од 28.12.2023 год ., на ул."Методија Митевски" лок.54, Топанско Поле. Објавено на 04.01.2024 година. Објавено на 09.01.2024

Решениe со број 14-6/928/2 од 27.12.2023 год . на ул.Серска бр.7. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/926/2 од 27.12.2023 год . на ул.Македонија бр.22 влез 3. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/918/2 од 28.12.2023 год . на ул. „Петар Манџуков“ бр.115 - Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/931/2 од 29.12.2023 год . на ул.„Букурешка“ бр.31 - Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/915/2 од 27.12.2023 год . на ул.Христо Татарчев бр.70. Објавено на 03.01.2024 година.

Решениe со број 14-6/924/2 год. 29.12.2023 год. на КП 1416/4, КО Радишани, викано место Село, Им.л. 101121 Скопје. Објавено на 03.01.2024 година.

Решение број 14-6/1075/2 од 04.01.2023 за ул.Даме Груев бр.1 влез 2 - Скопје. Објавено на 05.01.2023