Сектор за информатички технологии и модернизација

Секторот за информатички технологии и модернизација ги врши работите поврзани со стратегијата, развојот, унапредувањето, безбедноста и одржувањето на информациониот систем, Географскиот информационен систем (ГИС) и информатичко-комуникациската инфраструктура на Град Скопје, го координира развојот и унапредувањето на системот за управување со квалитет на Град Скопје, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје и врши други работи што ќе му бидат доверени.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#