Сектор за правни работи

Секторот за правни работи ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа, ги подготвува прописите и актите од надлежност на администрацијата на Градот Скопје, дава мислење за усогласеноста на прописите и актите со законите и другите прописи, го застапува Градот Скопје во судските спорови пред надлежните судови и пред други надлежни органи. Ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#