Сектор за поддршка на градоначалникот

Секторот за поддршка на градоначалникот организира и ги подготвува средбите и состаноците на Градоначалникот на Град Скопје, примање и одговарање на претставките и предлозите на граѓаните, спроведување на анкети и организирање на јавни трибини за одделни прашања од надлежност на Град Скопје, организација и пласирање на информации на веб страната на Град Скопје, остварува комуникацијата со медиумите во однос на активностите на органите на Градот Скопје, јавните претпријатија и јавните служби што се во надлежност на Градот Скопје, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#