Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

Секторот – Инспекторат на Градот Скопје врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на Градот Скопје, врз основа и во согласност со закон и ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администарцијата на Град Скопје.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#