Сектор за даноци и комунални такси

Секторот за даноци на имот и комунални такси ги врши работите околу утврдување и наплатата на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на Градот Скопје, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Законот за Градот Скопје, Законот за општата управна постапка.

РЕШЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД СЕКТОРОТ

Решение број #

#

Решение број #

#